Zakończyła się rewaloryzacja Parku Świętojańskiego

28 grudnia 2016


Tuż przed Świętami Bożego Narodzenia do użytku został oddany Park Świętojański po rewaloryzacji. Dziś Prezydent Jarosław Ferenc wraz z zastępcą Jackiem Belką zaprosili dziennikarzy na krótki briefing do parku, by omówić przebieg realizacji inwestycji oraz jej efekty.

KOMPLEKSOWA REWALORYZACJA PARKU ŚWIĘTOJAŃSKIEGO
W RADOMSKU – ETAP I
ORAZ BUDOWA 3 KŁADEK DLA PIESZYCH PRZEZ RZEKĘ RADOMKĘ W GRANICACH PARKU ŚWIĘTOJAŃSKIEGO W RADOMSKU

1.    Wartość kosztorysu inwestorskiego: 4 803 861,54zł brutto
2.    Wartość umowna po rozstrzygniętym przetargu: 3 242 615,52 brutto
3.    Dofinansowanie z WFOŚiGW w Łodzi do kwoty: 1 704 644,00zł (brutto)

Zakres robót:

 • wycinka drzew i krzewów,
 • nowe nasadzenia drzew, krzewów i innych roślin,
 • remont niecki stawu i skarp,
 • wykonanie instalacji oświetleniowej,
 • wykonanie instalacji wodociągowej nawadniającej,
 • wykonanie instalacji dla przyszłego podłączenia monitoringu i sieci WIFI,
 • alejki parkowe,
 • ścieżka dydaktyczna z tablicami informacyjnymi,
 • obiekty: trejaż i altana na wyspie,
 • obiekty małej architektury: ławki, kosze
 • remont pomnika Św. Jana Nepomucena,
 • rozbiórka kładki i budowa nowych 3 szt kładek na rzece Radomce,
 • budowa ogrodzenia,

Wartość robót dodatkowych: 111 779,48 złotych brutto,

Pierwotny termin zakończenia zadania został aneksem przsunięty z 28.10.2016 r. na 16.12.1026 r. Zmiana terminu była spowodowana koniecznością wykonania dodatkowych robót uwzględnionych w dokumentacji zamiennej, sporządzonej w trakcie realizacji robót przez autora projektu.

Wprowadziliśmy pewne modyfikacje do projektu, który był opracowany w zeszłym roku. Wzmocniliśmy m.in. elementy małej architektury, by uchronić je przed wandalami. Zmieniliśmy podbudowę ścieżek w alejkach. Zastosowaliśmy trochę inny rodzaj konstrukcji budowlanej, odpowiedni do panujących warunków. Otrzymaliśmy na to zadanie dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska. Wszystkie te zmiany były na bieżąco konsultowane z konserwatorem zabytków oraz instytucją, która przyznała nam dofinansowanie – wyjaśnia prezydent Jarosław Ferenc. – Chcemy, aby park ten dobrze się prezentował. Dlatego zaangażowaliśmy sokolnika, który ma przepędzić ptaki z tego terenu. W ten sposób wyeliminujemy problem zanieczyszczania chociażby ławek, czy alejek. Będzie również zamontowany specjalny straszak – dodaje.

Zakres robót objętych dokumentacją zamienną dotyczył:

 • Zmiany warstw konstrukcyjnych alejek parkowych tj.: wykonania tej warstwy poprzez ułożenie geowłókniny separacyjnej i warstwy mrozoochronnej z pospółki w zamian stabilizacji gruntu cementem. Zmiana warstw konstrukcyjnych umożliwi częściowe odprowadzanie wód opadowych do gruntu także poprzez konstrukcję/nawierzchnie alejek.Likwidacji kolizji projektowanych alejek z systemami korzeni istniejących drzew. Podczas robót ziemnych odkryto systemy korzeni drzew, których nie można było przewidzieć przed wykonaniem robót. Spowodowało to konieczność korekty w przebiegu i kształcie alei parkowych.
 • Wycinki drzewa (wierzby białej nr 350) zlokalizowanej na skarpie stawu, na którą uzyskano pozwolenie na wycinkę. Pozostawienie, ze względu na zasiedlenie przez ptaki,  3 szt. drzew przeznaczonych do wycinki,
 • Zmiany zabezpieczenia górnej części i korony skarpy stawu z siatki kokosowej na rolkę z trawy oraz zmiana typu nawodnienia z linii kroplującej na zraszacze.
 • Dostosowania wysokościowego nawierzchni alejek do poziomu nawierzchni kładek na rzece Radomce. W związku z realizacją dwóch odrębnych opracowań projektowych konieczne było dostosowanie wysokościowe alei parkowych do projektowanych kładek na rzece Radomce poprzez podwyższenie niwelety alejek parkowych w rejonie kładek oraz obustronne wydłużenie barierek na kładkach.
 • Zmiany bloków grabowych służących do uzupełnień ubytków w żywopłotach na pojedyncze egzemplarze grabu, zmiana ta ograniczy ingerencję w system korzeniowy istniejącego żywopłotu.
 • Wymiany urządzenia spustowego zamiast pierwotnie planowanego remontu. Po odmuleniu dna stawu w rejonie urządzenia spustowego, ustalono zły stan urządzenia, którego planowany remont nie poprawiłby jego funkcjonowania.
 • Modyfikacja (wzmocnienia) konstrukcji ławek, koszy i paneli ogrodzenia

Prezydent podczas spotkania z dziennikarzami zapewnił, że w przyszłości zmodernizowana zostanie druga część parku. Miasto będzie starać się o środki zewnętrze na dalszą modernizację parku. W planach jest również budowa muszli koncertowej.

- Wniosek o dofinansowanie będziemy składać w kolejnym rozdaniu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. W tym roku fundusz przeznaczył tylko 6 milionów złotych na całe województwo. Druga część będzie kosztowała mniej więcej połowa kwoty tego, co dotychczas zrobiono – wyjaśnia prezydent Jarosław Ferenc.

WFOŚiGW w Łodzi

zainwestujwekologie.pl

wfośigw

Galeria