Zawiadomienie o wszczęciu postępowania

13 października 2016


Z A W I A D O M I E N I E
o wszczęciu postępowania

Zgodnie z art. 74 ust 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2016r., poz. 353)                         oraz art. 49 i art. 61 § 4 Kpa Prezydent Miasta Radomska zawiadamia, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek Inwestora tj. Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. z/s w Radomsku przy ul. Stara Droga 85 w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci wodociągowej PE Ø 250 – 300mm o długości ok. 2150m oraz sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej PE Ø 140 – 225 mm o długości ok. 2800m wraz z tłocznią ścieków na działkach o numerach ewidencyjnych: 505, 520 w obrębie 1; 1, 64, 158, 211 w obrębie 3; 509/5 w obrębie 44 oraz 94 w gminie Ładzice obręb Józefów. 

Strony mogą zapoznać się z dokumentacją sprawy w Wydziale Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Gospodarki Odpadami Urzędu Miasta Radomska, ul. Tysiąclecia 5,  w godzinach pracy Urzędu,  tj. od 7.30 do 15.30, w pokoju 308.