100-lecie Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Radomsku

4 października 2019


3.jpg

W czwartek, 3 paźdzernika w MDK w Radomsku miały miejsce obchody 100-lecia Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Radomsku. W uroczystości uczestniczył m.in. prezydent Radomska Jarosław Ferenc.

Uroczystość poprowadziła przewodnicząca Koła Pomocy Dzieciom i Młodzieży Niepełnosprawnej Ruchowo w Radomsku Anna Majewska wspierana przez wiceprezes Oddziału Łódzkiego TPD Aleksandrę Podlasin-Kubus. Obecni byli: prezydent Radomska Jarosław Ferenc, przedstawiciele instytucji z którymi współpracuje Koło, sponsorzy, niektórzy podopieczni wraz z opiekunami oraz inni zaproszeni goście. Obchody zostały objęte honorowym patronatem prezydenta miasta i radomszczańskiego starosty. Wręczono uroczyste okolicznościowe statuetki i odznaczenia dla przyjaciół radomszczańskiego stowarzyszenia oraz dyplomy dla sponsorów i darczyńców, dziękując im za pomoc. Przybliżona została bogata historia i działalność Towarzystwa. Na koniec uczestnicy mogli usłyszeć i zobaczyć wzruszający występ artystyczny wokalno-taneczny w wykonaniu Kamili Dajcier i Oli Derwisz.

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci (TDP) jest najstarszym w Polsce pozarządowym stowarzyszeniem pożytku publicznego działającym na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Inicjatywa ta była niezwykle ważna, bo jako jedna z pierwszych zwróciła uwagę społeczeństwa na potrzeby dziecka pozbawionego opieki, osieroconego, wskazując na potrzebę niesienia pomocy.

Pierwsze próby utworzenia Towarzystwa pojawiły się w 1880 r., jednak przez ponad 30 lat, pomimo ogromnych starań wielu społeczników i filantropów, nie było to możliwe. Władze zaborcze blokowały jego legalizację. Rejestracja możliwa była dopiero w roku 1913 – Krakowskiego TPD, a od 1919 r. dla całej odbudowującej sie niepodległej Drugiej Rzeczypospolitej. Początkowo Towarzystwo działało jako Robotniczy Wydział Wychowania Dziecka i Opieki nad Nim przy Centralnym Komitecie Wykonawczym PPS, a od 1926 r. jako Robotnicze Towarzystwo Przyjaciół Dzieci (RTPD). W 1949 r. doszło do zjednoczenia RTPD z Chłopskim Towarzystwem Przyjaciół Dzieci (ChTPD), a nowe przybrało nazwę Towarzystwa Przyjaciół Dzieci, która obowiązuje do dzisiaj.

Aktualnie działania Towarzystwa kierowane są do czterech kręgów odbiorców: dzieci i młodzieży także po osiągnięciu pełnoletności, rodziców, innych osób, grup zawodowych i samorządowych świadczących na rzecz dziecka i rodziny, ogółu społeczeństwa. Wiele inicjatyw i programów podejmowanych jest dobrowolnie na zasadzie wolontariatu. Dotyczy to przede wszystkim działalności na rzecz dzieci niepełnosprawnych i przewlekle chorych, dzieci z rodzin ubogich i niewydolnych i dzieci osieroconych. TPD posiada swoje ogniwa we wszystkich województwach oraz w większości powiatów, miast i gmin. Podstawową komórką organizacyjną Towarzystwa jest Koło TPD. W Radomsku aktualnie nie ma Koła TPD, a Towarzystwo reprezentuje podległe mu Koło Pomocy Dzieciom i Młodzieży Niepełnosprawnej Ruchowo w Radomsku. Jest jednym ze 120 kół w kraju. Działa w nim 5-osobowa grupa wolontariuszy i rodzice podopiecznych, którym przewodniczy Anna Majewska. Docelową grupą wsparcia są niepełnosprawni – młodzież i osoby pełnoletnie. Przy współpracy różnych instytucji w mieście (MDK-u, MBP, MOSiR-u, szkół), samorządu miejskiego i powiatowego, organizowane są dla nich różne formy zajęć, spotkania i imprezy mające na celu ich aktywizowanie i uspołecznianie, ale także wsparcie rodziców w codziennych trudach opieki nad niepełnosprawnym dzieckiem.

Galeria