19.12.2019 r. XIV Sejsa Rady Miejskiej w Radomsku

12 grudnia 2019


Zapraszam na

XIV Sesję Rady Miejskiej w Radomsku,

która odbędzie się w dniu

19 grudnia 2019 roku o godz. 9:00

w sali obrad Starostwa Powiatowego w Radomsku, ul. Leszka Czarnego 22

 

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie Sesji, stwierdzenie quorum i przyjęcie porządku obrad.

 2. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Radomsko.

 3. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę budżetową Miasta Radomsko na rok 2019.

 4. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wykazu oraz określenia planu finansowego wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2019.

 5. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Radomska.

 6. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Radomska na rok 2020.

 7. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radomsku.

 8. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Miasta Radomska do realizacji Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” edycja 2019-2020 realizowanego ze środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych.

 9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wniesienie aportem do Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Radomsku mienia w postaci urządzeń technicznych i wkładu pieniężnego oraz na podwyższenie kapitału zakładowego.

 10. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg, dla których zarządcą jest Prezydent Miasta Radomska.

 11. Podjęcie uchwały w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miasta Radomska.

 12. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi oraz dziennymi opiekunami.

 13. Podjęcie uchwały w sprawie przejęcia przez Miasto Radomsko do wykonania przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Radomsku zadań powiatowej biblioteki publicznej dla Powiatu Radomszczańskiego.

 14. Podjęcie uchwały w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta Radomska na 2020 rok.

 15. Podjęcie uchwały w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie dla Miasta Radomska na lata 2020 – 2022.

 16. Podjęcie uchwały w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Radomska na lata 2020 – 2022.

 17. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia kierunków działania dla Prezydenta Miasta Radomska w zakresie przeprowadzenia akcji „Radomsko bez plastiku”.

 18. Sprawozdanie z działalności Prezydenta Miasta Radomska w okresie od dnia 15 listopada 2019 r. do dnia 6 grudnia 2019 r.

 19. Interpelacje, zapytania i wolne wnioski.

 20. Sprawy różne.

 21. Zamknięcie XIV Sesji Rady Miejskiej w Radomsku.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Radomsku

Rafał Dębski