20.09.2019 r. X Sesja Rady Miejskiej

13 września 2019


Zapraszam na X Sesję Rady Miejskiej w Radomsku, która odbędzie się w dniu 20 września 2019 roku o godz. 9:00 w sali obrad Starostwa Powiatowego w Radomsku, ul. Leszka Czarnego 22.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie Sesji, stwierdzenie quorum i przyjęcie porządku obrad.
2. Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę Nr XLVII/378/17 Rady Miejskiej w Radomsku z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie przyjęcia do wdrożenia Planu Rozwoju Lokalnego wraz z Planem Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Radomska 2020.
3. Informacja na temat realnego wpływu opakowań i tworzyw sztucznych na środowisko. Możliwe działania zmierzające do poprawy sytuacji.
4. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Miasta Radomsko za I półrocze 2019 r.
5. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Radomsko.
6. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę budżetową Miasta Radomsko na rok 2019.
7. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Prezydenta Miasta Radomska.
8. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji.
9. Podjęcie uchwał w sprawie zgłoszenia kandydata na ławnika, które pozostawia się bez dalszego biegu.
10. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Radomsku i do Sądu Okręgowego w Piotrkowie Trybunalskim na kadencję 2020 – 2023.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały nr XXXVII/322/13 Rady Miejskiej w Radomsku z dnia 25 marca 2013 roku w sprawie powierzenia Przedsiębiorstwu Gospodarki Komunalnej Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Radomsku obowiązkowego zadania własnego gminy utrzymania czystości i porządku na terytorium Miasta Radomska.
12. Podjęcie uchwały w sprawie bezprzetargowej sprzedaży prawa własności działki nr 304/1 obręb 15 o pow. 0,6415 ha położonej w Radomsku przy ul. Sierakowskiego na rzecz jej użytkownika wieczystego.
13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie nieruchomości w dzierżawę na czas nieoznaczony z pominięciem przetargu.
14. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy. (dotyczy działki nr 688 obr. 11)
15. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy. (dotyczy działki nr 667 obr. 39)
16. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy. (dotyczy działek 87/5, 88/3 obr. 34)
17. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy. (dotyczy działki nr 685 obr. 11)
18. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia do realizacji zadania z zakresu właściwości Powiatu Radomszczańskiego polegającego na zimowym utrzymaniu dróg powiatowych położonych w granicach administracyjnych miasta Radomska, w sezonie zimowym 2019/2020.
19. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie: uchwalenia Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Miasto Radomsko.
20. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu polityki zdrowotnej pn. „Szczepienia profilaktyczne przeciwko grypie dla mieszkańców Radomska w wieku powyżej 60 roku życia”.
21. Sprawozdanie z realizacji Rocznego Programu Współpracy Miasta Radomsko z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie prowadzącymi działalność pożytku publicznego, za rok 2018.
22. Sprawozdanie z działalności Prezydenta Miasta Radomska w okresie od dnia 15 czerwca 2019 r. do dnia 10 września 2019 r.
23. Interpelacje, zapytania i wolne wnioski.
24. Sprawy różne.
25. Zamknięcie X Sesji Rady Miejskiej w Radomsku.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej w Radomsku

Rafał Dębski