25.09.2017 r. Komisja Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

19 września 2017


Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Komisji Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Rady Miejskiej, które odbędzie się w dniu 25 września 2017 roku o godz. 13:30 w sali 104 Urzędu Miasta Radomska, ul. Tysiąclecia 5.

Proponowany porządek obrad:
1. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Miasta Radomsko za I półrocze 2017 r. w zakresie gospodarki i ochrony środowiska.
2. Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę budżetową Miasta Radomsko na rok 2017.
3. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XL/314/17 Rady Miejskiej w Radomsku z dnia 21 czerwca 2017 r. w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków
4. Realizacja inwestycji i zgodności z planem w zakresie gospodarki wodno-ściekowej.
5. Stan sieci ciepłowniczej w mieście. Przygotowania do sezonu grzewczego.
6. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia do realizacji zadania z zakresu właściwości Powiatu Radomszczańskiego polegającego na zimowym utrzymaniu dróg powiatowych położonych w granicach administracyjnych miasta Radomska, w sezonie zimowym 2017/2018.
7. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie odpłatnego nabycia przez Miasto Radomsko prawa własności nieruchomości gruntowej położonej w Radomsku, oznaczonej w ewidencji gruntów numerem działki 569/1 obręb geodezyjny nr 38 o powierzchni 0,6101 ha.
8. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie nieruchomości w dzierżawę na czas nieoznaczony z pominięciem przetargu.
9. Sprawy różne.
10. Stan zieleni i oświetlenia miasta – wizja lokalna.

Przewodniczący Komisji
Tomasz Kornacki