25.10.2019 r. Posiedzenie Komisji do spraw Rodziny, Zdrowia, Opieki Socjalnej

22 października 2019


Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Komisji do spraw Rodziny, Zdrowia, Opieki Socjalnej Rady Miejskiej, które odbędzie się w dniu 25 października 2019 roku o godz. 8: 00 w sali 105 Urzędu Miasta Radomska, ul. Tysiąclecia 5.

Proponowany porządek obrad:

1.    Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.
2.    Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych.
3.    Informacja z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Radomsko na lata 2017-2019 za okres 2018 rok.
4.    Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy dla Miasta Radomsko na lata 2017 – 2019 za okres 2018 roku.
5.    Informacja z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta Radomsko za 2018 r.
6.    Sprawy różne.Przewodniczący Komisji
Łukasz Więcek