27.09.2017 r. XLIII Sesja Rady Miejskiej w Radomsku

19 września 2017


Uprzejmie zapraszam na
XLIII Sesję Rady Miejskiej w Radomsku,
która odbędzie się w dniu
27 września 2017 roku o godz. 10:00
w sali 104 Urzędu Miasta Radomska, ul. Tysiąclecia 5.

Proponowany porządek obrad:
1. Otwarcie Sesji, stwierdzenie quorum i przyjęcie porządku obrad.
2. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Miasto Radomsko za I półrocze 2017 r. (materiał wysłany w dn. 23.08.2017 r.)
3. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Radomsko.
4. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę budżetową Miasta Radomsko na rok 2017.
5. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Powiatowi Chojnickiemu pomocy finansowej na usuwanie skutków nawałnicy.
6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Radomska do 2023 roku. (materiał na płycie CD)
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVIII/288/17 Rady Miejskiej w Radomsku z dnia 27 kwietnia 2017r. w sprawie przyznania dotacji celowej na dofinansowanie w roku 2017 prac konserwatorskich przy zabytku ruchomym dla zadania „Prace restauratorskie oraz konserwatorskie przy XVIII-wiecznym ołtarzu bocznym pw. św. Franciszka wraz z obrazem „Stygmatyzacja św. Franciszka”, z Kościoła pw. Podwyższenia Krzyża Świętego przy Klasztorze oo. Franciszkanów w Radomsku przy ul. Narutowicza 3”
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XL/314/17 Rady Miejskiej w Radomsku z dnia 21 czerwca 2017 r. w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.
9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia do realizacji zadania z zakresu właściwości Powiatu Radomszczańskiego polegającego na zimowym utrzymaniu dróg powiatowych położonych w granicach administracyjnych miasta Radomska, w sezonie zimowym 2017/2018.
10. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu korzystania z boiska sportowego wielofunkcyjnego przy ul. Torowej w Radomsku będącego własnością Miasta Radomsko.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVII/276/17 Rady Miejskiej w Radomsku z dnia 31 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego.
12. Podjęcie uchwały w sprawie przyznania Medalu Miasta Radomska.
13. Podjęcie uchwały w sprawie przyznania Medalu Miasta Radomska.
14. Podjęcie uchwały w sprawie przyznania tytułu Honorowego Obywatela Miasta Radomska.
15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XL/319/17 Rady Miejskiej w Radomsku z dnia 21 czerwca 2017 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Korzystania z Grilla Miejskiego w Radomsku.
16. Podjęcie uchwały w sprawie odpłatnego nabycia przez Miasto Radomsko prawa własności nieruchomości gruntowej położonej w Radomsku, oznaczonej w ewidencji gruntów numerem działki 569/1 obręb geodezyjny nr 38 o powierzchni 0,6101 ha.
17. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie nieruchomości w dzierżawę na czas nieoznaczony z pominięciem przetargu.
18. Sprawozdanie z działalności Prezydenta Miasta Radomska w okresie od dnia 13 czerwca 2017 r. do dnia 13 września 2017 r.
19. Interpelacje, zapytania i wolne wnioski.
20. Sprawy różne.
21. Zamknięcie XLIII Sesji Rady Miejskiej w Radomsku.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Łukasz Więcek