27.1.2020 r. posiedzenie Komisji Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

22 stycznia 2020


Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Komisji Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Rady Miejskiej, które odbędzie się w dniu 27 stycznia 2020 roku o godz. 9: 00 w sali 105 Urzędu Miasta Radomska, ul. Tysiąclecia 5.

Proponowany porządek obrad:

1.    Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi usuwania odpadów komunalnych z nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych na terenie Miasta Radomska.
2.    Sprawozdanie z realizacji „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla Miasta Radomska” w roku 2019.
3.    Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie ustalenia kierunków działania dla Prezydenta Miasta Radomska w zakresie przeprowadzenia akcji „Radomsko bez plastiku”.
4.    Sprawozdanie z działalności Komisji za 2019 rok.
5.    Plan pracy Komisji na rok 2020.
6.    Sprawy różne.
                                                                            
Przewodniczący Komisji
Grzegorz Minecki