28.06.2019 r. VIII Sesja Rady Miejskiej w Radomsku

19 czerwca 2019


Zapraszam na

VIII Sesję Rady Miejskiej w Radomsku,

która odbędzie się w dniu

28 czerwca 2019 roku o godz. 9:00

w sali 104 Urzędu Miasta Radomska, ul. Tysiąclecia 5.

 

Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie Sesji, stwierdzenie quorum i przyjęcie porządku obrad.

 2. Raport o stanie miasta Radomska.

 3. Debata nad raportem o stanie miasta Radomska. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania Prezydentowi Miasta Radomska.

 4. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Miasta Radomsko wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2018 rok – podjęcie uchwały.

 5. Rozpatrzenie wniosku Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Prezydentowi Miasta Radomska.

 6. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Radomsko.

 7. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę budżetową Miasta Radomsko na rok 2019.

 8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Radomszczańskiemu z przeznaczeniem na przebudowę drogi powiatowej nr 3948E – ul. Jagiellońskiej w Radomsku-Etap I i II i przebudowę drogi powiatowej nr 3934E – ul. Prymasa Wyszyńskiego w Radomsku.

 9. Podjęcie uchwały w sprawie wystąpienia z wnioskiem o zwiększenie liczby etatów w Komendzie Powiatowej Policji w Radomsku.

 10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia projektu „Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków” na terenie Gminy Miasta Radomsko.

 11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości gruntowej niezabudowanej, oznaczonej numerem działki 400/9 obręb 3 miasta Radomska o pow. 0,9913 ha stanowiącej własność Miasta Radomska na nieruchomość gruntową niezabudowaną oznaczoną numerami działek 15/1 i 15/2 obręb 33 miasta Radomska o łącznej pow. 1,5363 ha stanowiącej własność BEAN spółka z o.o.

 12. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Raportu z Programu Ochrony Środowiska dla Miasta Radomska za lata 2014-2018. - materiał na płycie CD

 13. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu Ochrony Środowiska dla Miasta Radomska za lata 2019-2022. - materiał na płycie CD

 14. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia regulaminu korzystania z urządzeń siłowni zewnętrznych oraz urządzeń do treningu ulicznego będących własnością Miasta Radomska.

 15. Podjęcie uchwały w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu na terenie Miasta Radomska.

 16. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli przedszkoli i innych placówek przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Miasto Radomsko pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6 letnie i dzieci młodsze.

 17. Podjęcie uchwały w sprawie powołania członków Miejskiej Rady Seniorów w Radomsku.

 18. Sprawozdanie z działalności Prezydenta Miasta Radomska w okresie od dnia 18 maja 2019 r. do dnia 14 czerwca 2019 r.

 19. Interpelacje, zapytania i wolne wnioski.

 20. Sprawy różne.

 21. Zamknięcie VIII Sesji Rady Miejskiej w Radomsku.

 Przewodniczący Rady Miejskiej w Radomsku

Rafał Dębski