28.10.2019 r. Posiedzenie Komisji Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska

22 października 2019


Uprzejmie zapraszam na posiedzenie Komisji Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Rady Miejskiej, które odbędzie się w dniu 28 października 2019 roku o godz. 11: 30 w sali 105 Urzędu Miasta Radomska, ul. Tysiąclecia 5.

Proponowany porządek obrad:

1.    Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Radomsko.
2.    Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę budżetową Miasta Radomsko na rok 2019.
3.    Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia projektu „Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków” na terenie Gminy Miasta Radomska.
4.    Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie odpłatnego nabycia przez Miasto Radomsko prawa własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Radomsku przy ulicy Prymasa Wyszyńskiego, oznaczonej numerem działki 14 obręb geodezyjny nr 33 o powierzchni 0,5024 ha.
5.    Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie nieruchomości w dzierżawę na czas nieoznaczony z pominięciem przetargu.
6.    Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w trybie przetargowym prawa własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Radomsku przy ulicy Geodetów, oznaczonej numerami działek 300/20, 300/21, 300/22, 300/23, 300/24, 300/25 o łącznej powierzchni 8,8469 ha, obręb geodezyjny nr 36.
7.    Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia cen i opłat za usługi przewozowe, uprawnień do przejazdów ulgowych oraz przepisów taryfowych w komunikacji miejskiej realizowanej na terenie miasta Radomsko oraz gmin sąsiadujących, które przystąpiły do porozumienia w celu wspólnej realizacji publicznego transportu zbiorowego.
8.    Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie ustanowienia pomnika przyrody.
9.    Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty.
10.    Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie powierzenia Prezydentowi Miasta Radomska uprawnienia w zakresie ustalania wysokości cen i opłat albo o sposobie ustalania  cen i opłat za usługi komunalne o charakterze użyteczności publicznej w zakresie odprowadzania wód opadowych i roztopowych do urządzeń kanalizacyjnych stanowiących własność Miasta Radomska
11.    Przedstawienie koncepcji budowy parkingu wraz z zagospodarowaniem terenu przy Alejach Jana Pawła II i ul. Reymonta w Radomsku.
12.    Stan sieci ciepłowniczej w mieście, przygotowania do sezonu grzewczego.
13.    Zaopiniowanie pisma TBS Sp. z o.o. z dnia 7.10.2019 r. dotyczącego zbycia nieruchomości położonej przy ul. Kościuszki 7A w Radomsku.
14.    Sprawy różne.


Przewodniczący Komisji
Grzegorz Minecki