28.10.2019 r. Posiedzenie Komisji Rozwoju Miasta i Planowania Przestrzennego

22 października 2019


Zapraszam na posiedzenie Komisji Rozwoju Miasta i Planowania Przestrzennego Rady Miejskiej, które odbędzie się w dniu 28 października 2019 roku o godz. 8 : 00 w sali 105 Urzędu Miasta Radomska, ul. Tysiąclecia 5.

Proponowany porządek obrad:

1.    Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Radomsko.
2.    Zaopiniowanie projektu uchwały zmieniającej uchwałę budżetową Miasta Radomsko na rok 2019.
3.    Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie odpłatnego nabycia przez Miasto Radomsko prawa własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Radomsku przy ulicy Prymasa Wyszyńskiego, oznaczonej numerem działki 14 obręb geodezyjny nr 33 o powierzchni 0,5024 ha.
4.    Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie nieruchomości w dzierżawę na czas nieoznaczony z pominięciem przetargu
5.    Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w trybie przetargowym prawa własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Radomsku przy ulicy Geodetów, oznaczonej numerami działek 300/20, 300/21, 300/22, 300/23, 300/24, 300/25 o łącznej powierzchni 8,8469 ha, obręb geodezyjny nr 36
6.    Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Radomska w rejonie ulic: Brzeźnickiej, Al. Jana Pawła II, Kościuszki, Metalurgii do terenów PKP
7.    Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Radomska w rejonie ul. Unii Europejskiej, odległej, do północnej granicy miasta i trasy A1.
8.    Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu terenu miasta Radomska w rejonie ul. Sucharskiego, do północno - zachodniej granicy miasta
9.    Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Radomska w rejonie Placu 3-go Maja, ul. Narutowicza, Joselewicza, Fabianiego, Brzeźnickiej i Reymonta.
10.    Przedstawienie koncepcji budowy parkingu wraz z zagospodarowaniem terenu przy Alejach Jana Pawłą II i ul. Reymonta w Radomsku.
11.    Zaopiniowanie pisma TBS Sp. z o.o. z dnia 7.10.2019 r. dotyczące nieruchomości położonej przy ul. Kościuszki 7A w Radomsku.
12.    Zapoznanie się z projektem renaturalizacji rzeki Radomki.
13.    Sprawy różne.

Przewodniczący Komisji
Jacek Gębicz