29.10.2019 r. XI Sesja Rady Miejskiej

22 października 2019


Zapraszam na XI Sesję Rady Miejskiej w Radomsku, która odbędzie się w dniu 29 października 2019 roku o godz. 9:00 w sali obrad Starostwa Powiatowego w Radomsku, ul. Leszka Czarnego 22

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie Sesji, stwierdzenie quorum i przyjęcie porządku obrad.
2. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Radomsko.
3. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę budżetową Miasta Radomsko na rok 2019.
4. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.
5. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych.
6. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu terenu miasta Radomska w rejonie ul. Sucharskiego, do północno-zachodniej granicy miasta.
7. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Radomska w rejonie Placu 3-go Maja, ul. Narutowicza, Joselewicza, Fabianiego, Brzeźnickiej i Reymonta.
8. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Radomska w rejonie ulic: Brzeźnickiej, Al. Jana Pawła II, Kościuszki, Metalurgii do terenów PKP.
9. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego fragmentu miasta Radomska w rejonie ul. Unii Europejskiej, Odległej, do północnej granicy miasta i trasy A1.
10. Podjęcie uchwały w sprawie odpłatnego nabycia przez Miasto Radomsko prawa własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Radomsku przy ulicy Prymasa Wyszyńskiego, oznaczonej numerem działki 14 obręb geodezyjny nr 33 o powierzchni 0,5024 ha.
11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na oddanie nieruchomości w dzierżawę na czas nieoznaczony z pominięciem przetargu.
12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w trybie przetargowym prawa własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Radomsku przy ulicy Geodetów, oznaczonej numerami działek 300/20, 300/21, 300/22, 300/23, 300/24, 300/25 o łącznej powierzchni 8,8469 ha, obręb geodezyjny nr 36.
13. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia cen i opłat za usługi przewozowe, uprawnień do przejazdów ulgowych oraz przepisów taryfowych w komunikacji miejskiej realizowanej na terenie miasta Radomsko oraz gmin sąsiadujących, które przystąpiły do porozumienia w celu wspólnej realizacji publicznego transportu zbiorowego.
14. Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia pomnika przyrody.
15. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty.
16. Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia Prezydentowi Miasta Radomska uprawnienia w zakresie ustalania wysokości cen i opłat albo o sposobie ustalania cen i opłat za usługi komunalne o charakterze użyteczności publicznej w zakresie odprowadzania wód opadowych i roztopowych do urządzeń kanalizacyjnych stanowiących własność Miasta Radomska.
17. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia projektu „Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków” na terenie Gminy Miasta Radomska.
18. Informacja Prezydenta Miasta o oświadczeniach majątkowych.
19. Informacja Przewodniczącego Rady Miejskiej o oświadczeniach majątkowych.
20. Sprawozdanie z działalności Prezydenta Miasta Radomska w okresie od dnia 11 września 2019 r. do dnia 17 października 2019 r.
21. Interpelacje, zapytania i wolne wnioski.
22. Sprawy różne.
23. Zamknięcie XI Sesji Rady Miejskiej w Radomsku.


Przewodniczący Rady Miejskiej w Radomsku

Rafał Dębski