30.1.2020 r. XV Sesja Rady Miejskiej

22 stycznia 2020


Zapraszam na XV Sesję Rady Miejskiej w Radomsku, która odbędzie się w dniu 30 stycznia 2020 roku o godz. 9:00 w sali obrad Starostwa Powiatowego w Radomsku, ul. Leszka Czarnego 22.
Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie Sesji, stwierdzenie quorum i przyjęcie porządku obrad.
2. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę budżetową Miasta Radomsko na rok 2020.
3. Podjęcie uchwały w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi usuwania odpadów komunalnych z nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych na terenie Miasta Radomska.
4. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia Uchwały Nr LVII/489/14 Rady Miejskiej w Radomsku z dnia 10 września 2014 r.
5. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy rondu.
6. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Prezydenta Miasta Radomska.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdań z działalności stałych Komisji Rady Miejskiej w Radomsku za 2019 rok.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji Rady Miejskiej w Radomsku na 2020 rok.
9. Sprawozdanie z realizacji „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla Miasta Radomska” w roku 2019.
10. Sprawozdanie z działalności Prezydenta Miasta Radomska w okresie od dnia 7 grudnia 2019 r. do dnia 17 stycznia 2020 r.
11. Interpelacje, zapytania i wolne wnioski.
12. Sprawy różne.
13. Zamknięcie XV Sesji Rady Miejskiej w Radomsku.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Radomsku

Rafał Dębski