Image

Trwa nabór na Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe do Centrum Rozwoju Kompetencji Województwa Łódzkiego i PGE Polskiej Grupy Energetycznej.

 

Rekrutacja odbywa się na następujące kierunki:
• Elektromechanik,
• Technik automatyk,
• Technik spawalnictwa,
• Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej,
• Technik informatyk,
• Technik programista.

Zasady naboru
Warunki, organizację i tryb kształcenia na kwalifikacyjnym kursie zawodowym określają przepisy rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych (Dz.U. poz. 652).
Nabór jest prowadzony przez najbliżej położoną od Radomska placówkę Województwa Łódzkiego – Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Województwa Łódzkiego w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Piotra Skargi 3.
• Od dnia 1 czerwca 2021 r. do dnia 24 sierpnia 2021 r. (do godz. 15.30) należy składać wnioski o przyjęcie na KKZ:
1. osobiście w sekretariacie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Województwa Łódzkiego w Piotrkowie Trybunalskim w godz. 7.30-15.30;
2. wysyłając pocztą na adres: Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Województwa Łódzkiego w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Piotra Skargi 3, 97-300 Piotrków Trybunalski

W dniu 26 sierpnia 2021 r. nastąpi ogłoszenie list kandydatów przyjętych oraz kandydatów nieprzyjętych

Uczestnikami kwalifikacyjnych kursów zawodowych mogą być:
• Dorośli absolwenci wszystkich typów szkół (spełniony obowiązek szkolny),
• Aktualni słuchacze liceów ogólnokształcących dla dorosłych,
• Bezrobotni, którzy pragną uzyskać nowe kwalifikacje,
• Pracownicy, którzy planują zmianę zawodu, dostosowując się do zmieniających warunków na rynku pracy,
• Niepełnoletni, który ukończył ośmioletnią szkołę podstawową oraz ma opóźnienie w cyklu kształcenia związane z sytuacją życiową lub zdrowotną uniemożliwiającą lub znacznie utrudniającą podjęcie lub kontynuowanie nauki w szkole ponadgimnazjalnej dla młodzieży albo uniemożliwiającą lub znacznie utrudniającą realizowanie, zgodnie z przepisami w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych i ich wynagradzania, przygotowania zawodowego u pracodawcy lub przebywa w zakładzie karnym, areszcie śledczym, zakładzie poprawczym lub schronisku dla nieletnich.

Warunkiem przyjęcia jest posiadanie zaświadczenia lekarskiego, zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań do podjęcia praktycznej nauki w wybranym zawodzie.

Wymagane dokumenty:
• wypełniony kwestionariusz zgłoszeniowy zgodny z wzorem (wniosek zgodny z art. 150 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. prawo oświatowe, Dz. U. z 2019 r. poz. 1148, 1078, 1287, 1680, 1681, 1818, 2197 i 2248 oraz z 2020 r. poz. 374)
• zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań do podjęcia praktycznej nauki zawodu w wybranym zawodzie wydane zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art.6 ust. 5 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o służbie medycyny pracy,
• kserokopię dowodu (awers i rewers).
Organizator zastrzega sobie prawo rozpoczęcia kursu po utworzeniu grupy składającej się z co najmniej 20 osób.

crk lodzkie plakat kursy

Do 23 sierpnia potrwa także nabór uzupełniający do Branżowej Szkoły II stopnia Województwa Łódzkiego i PGE Polskiej Grupy Energetycznej w Rogowcu.

W zawodach:
• Technik automatyk
• Technik elektronik
• Technik spawalnictwa
• Technik mechanik

crk lodzkie plakat branzowa

SYMBOLE MIASTA

URZĄD MIASTA RADOMSKA

logo radomsko

97-500 Radomsko
ul. Tysiąclecia 5
NIP: 772-22-61-587
um@radomsko.pl
www.radomsko.pl

 

ZNAJDŹ NAS: