Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Płoszowie czekają spore zmiany - rozbudowana będzie hala sortowni, wykonana nowoczesna instalacja odpylająca, wiata magazynowa na surowce wtórne, poprawiona i zmodernizowana zostanie również infrastruktura towarzysząca, drogi dojazdowe, utwardzenia i instalacje sieci wodno-kanalizacyjnej oraz elektroenergetycznej i teletechnicznej. Całość kosztować będzie niecałe 50 mln zł z czego prawie połowa pokryta zostanie przez unijne dofinansowanie.

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. realizuje projekt pn. „Budowa, Rozbudowa i Modernizacja ZUOK w Płoszowie” w ramach działania 2.2. Gospodarka odpadami komunalnymi oś priorytetowa II Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020. Projekt obejmuje przede wszystkim rozbudowę i modernizację części mechanicznej instalacji do przetwarzania odpadów innych niż niebezpieczne, funkcjonującej w ramach ZUOK w Płoszowie, gm. Radomsko. Dodatkowo projekt obejmuje: rozbudowę Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK), Zakup „zero-emisyjnych” środków transportu,  specjalistycznego sprzętu technologicznego oraz wcześniej zrealizowaną budowę kompostowni.

- Całkowity koszt realizacji projektu (brutto) wynosi: 48 280 831,90zł, z czego 23 938 635,38zł (netto) pochodzi ze środków Unii Europejskiej. W wyniku realizacji projektu nastąpi rozbudowa i dostosowanie instalacji do obowiązujących przepisów prawnych w zakresie biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych oraz wzrost przepustowości i efektywności w zakresie sortowania selektywnie zbieranych odpadów komunalnych oraz wzrost przepustowości i efektywności w zakresie sortowania selektywnie zbieranych odpadów komunalnych, umożliwiający Gminie Miasto Radomsko i gminom uczestniczącym  w projekcie osiągniecie wymaganych wskaźników recyklingu odpadów komunalnych - mówi prezes PGK Sp. z o.o. Marek Glądalski.

W zakres zadania wchodzi m. in. zaprojektowanie oraz wybudowanie następujących obiektów: 

  • rozbudowa hali sortowni odpadów – dobudowa nowej części,
  • wykonanie instalacji odpylającej dla części rozbudowywanej i istniejącej hali sortowni celem dostosowania do wymogów BAT (Best Available Technology – Najlepsze Dostępne Techniki),
  • wykonanie instalacji p.poż. w hali sortowni (nowa i istniejąca część), w wiacie magazynowej na surowce wtórne i PSZOK,
  • budowa wiaty magazynowej na surowce wtórne/preRDF,
  • rozbudowa PSZOK obejmująca: utwardzenie terenu zapewniające wjazd samochodów i odbiór kontenerów, wyposażenie w pojemniki lub kontenery i dostosowanie do gromadzenia wymaganych frakcji odpadów, przygotowanie zadaszonego miejsca przystosowanego do gromadzenia zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, zużytych baterii i akumulatorów, przeterminowanych leków, chemikaliów (farb, lakierów, olejów odpadowych, itd.),
  • budowa drogi komunikacyjnej pomiędzy rozbudowaną częścią hali, a istniejącym budynkiem Socjalnym,
  • budowa i modernizacja infrastruktury towarzyszącej tj. instalacji i sieci wodociągowej, instalacji sieci kanalizacyjnej, instalacji i sieci elektroenergetycznej i teletechnicznej. 

Termin wykonania zadania, którego dotyczy podpisany kontrakt wynosi do 52 tygodni od dnia podpisania Kontraktu tj. do 27.06.2022 r.

Od 10 czerwca trwają również prace budowlane związane z realizacją jednego z etapów inwestycji: Rozbudowy i Przebudowy Budynku Administracyjnego na terenie ZUOK. To spowodowało zmiany w funkcjonowaniu Zakładu - na czas realizacji tej części zadania obsługa klienta i cała administracja ZUOK musiała być przeniesiona do kontenerów biurowych. Wykonawcą tego etapu inwestycji jest SKB Budownictwo Sp. z o.o.. Planowany czas jego zakończenia to styczeń 2022r.