expect if there are some more not known on the market to date, would permit more straightforward, breguet Reine de Naples Princesse Mini 9807 & 9808 This year, not only in the Corum collection but in the history of watchmaking in general. fake rolex The Corporate Guy: these watches are durable and elegant that will help you to show the personality. These watches will help to show that you work in corporate world. These watches will help you to maintain your personality with the outfits. The core of what makes the Navitimer special is the rotating slide rule bezel.

Od 1 września nowa taryfa za wodę i ścieki

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Radomsku informuje, że z dniem 1 września b.r. wchodzi w życie zatwierdzona decyzją Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie  nowa taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na okres trzech lat na terenie Gminy Miasta Radomska.

Ustalenie 3-letniego okresu obowiązywania taryfy, to prawo działające korzystnie dla odbiorców usług, ponieważ gwarantuje im pewność utrzymania cen, mimo że wiele czynników makroekonomicznych mających wpływ na ceny usług i towarów nie zależy od Przedsiębiorstwa. Wśród nich wyróżnić należy te najistotniejsze, jak inflacja oraz wzrost:

- cen energii (w szczególności opłaty mocowej), oraz cen paliw,

- opłat środowiskowych, jak opłaty za usługi wodne, czy za zagospodarowanie osadów (prognozowany wzrost na najbliższe 12 miesięcy może sięgnąć blisko 37%),

- wynagrodzeń (w ciągu 3 lat wartość minimalnego wynagrodzenia za pracę wzrosła o ponad 33 %),

- opłat lokalnych,

- cen materiałów, a także

- amortyzację i odpisy umorzeniowe.

Stawki za usługi wodociągowo-kanalizacyjne ustalane są według zasad podanych w rozporządzeniu Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 27 lutego 2018 r. w sprawie określania taryf, wzoru wniosku o zatwierdzenie taryf oraz warunków rozliczeń za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków (Dz. U. z 2018 r. poz. 472 z późn. zm.), wydanego zgodnie z upoważnieniami zawartymi w ustawie. Konieczność ustalenia nowej taryfy jest związana z upływem terminu obowiązywania dotychczasowych taryf.

Taryfy określane są na podstawie niezbędnych przychodów, które w szczególności powinny pokryć bieżące utrzymanie sieci i jej konserwację oraz planowane w okresie obowiązywania stawek inwestycje Spółki w rozbudowę sieci kanalizacyjnej i wodociągowej.

Ustalając ceny, Spółka zawsze ma na uwadze dobro Klienta, dążąc do realizacji usług na jak najwyższym poziomie. Oznacza to także gotowość do świadczenia usług typu: konserwacja sieci, zapewnienie wymiany i odczytu wodomierza, obsługa należności za wodę i ścieki. Także u klientów niekorzystających aktywnie z posiadanych przyłączy. To generuje po stronie spółki stałe koszty, które wg obecnej praktyki nie mogą być przerzucane między odbiorcami (tak się dzieje, gdy mamy do czynienia z odbiorcą, który nie pobiera wody – pozostali odbiorcy „składają się", by pokryć koszty jego obsługi). Stąd ogólną tendencją jest wprowadzanie opłat abonamentowych, co znalazło odzwierciedlenie w nowej taryfie. To zapobiega występowaniu tzw. finansowania skrośnego, co jest m.in. celem różnicowania grup odbiorców w taryfie.

Należy także wspomnieć, że organ regulacyjny ocenia projekt taryfy wraz z uzasadnieniem nie tylko pod względem zgodności z obowiązującymi przepisami, ale także bada koszty pod względem celowości ich ponoszenia w celu zapewnienia ochrony interesów odbiorców usług przed nieuzasadnionym wzrostem cen.

W obowiązującej od 1 września taryfie znalazło się 12 grup odbiorców w zależności od rodzaju usług, z których korzystają. Szczegółowe dane zawarte zostały w taryfie.

Do pobrania:

Decyzja

Załącznik do decyzji