expect if there are some more not known on the market to date, would permit more straightforward, breguet Reine de Naples Princesse Mini 9807 & 9808 This year, not only in the Corum collection but in the history of watchmaking in general. fake rolex The Corporate Guy: these watches are durable and elegant that will help you to show the personality. These watches will help to show that you work in corporate world. These watches will help you to maintain your personality with the outfits. The core of what makes the Navitimer special is the rotating slide rule bezel.

Budżet Obywatelski 6. edycji ma już harmonogram!

Harmonogram 6. edycji Budżetu Obywatelskiego już ustalony. W pierwszej połowie października zgłaszanie projektów, głosowanie w środku grudnia, 22 grudnia ogłoszenie wyników oraz listy rankingowej projektów. Kolejny raz radomszczanie będą mogli wykazać się swoją kreatywnością.

Prezydent Miasta Radomska zarządzeniem Nr 186/ 2021 z dnia 24 września 2021 r. wprowadził harmonogramu realizacji w 2021 r. 6. edycji Budżetu Obywatelskiego Miasta Radomska.

L.p.

Termin

Etap realizacji

1

01.10 – 14.10.2021 r.

Zgłaszanie projektów przez mieszkańców.

2

do 20.10.2021 r.

Weryfikacja formalna zgłoszonych projektów.

 

3

 

do 25.10.2021 r.

Ogłoszenie listy projektów ocenionych pozytywnie pod względem formalnym i przekazanie do oceny szczegółowej merytorycznym komórkom oraz listy projektów ocenionych negatywnie wraz z uzasadnieniem.

 

4

 

25.10 – 09.11.2021 r.

Ocena merytoryczna projektów przez poszczególne wydziały oraz możliwość wypracowania projektów wspólnych przez projektodawców.

 

5

 

do 12.11.2021 r.

Opublikowanie listy projektów ocenionych pozytywnie oraz listy projektów ocenionych negatywnie wraz z uzasadnieniem.

6

do 19.11.2021 r.

Możliwość wycofania projektu przez projektodawcę.

7

do 01.12.2021 r.

Ustalenie kolejności projektów na karcie do głosowania w drodze publicznego losowania.

8

do 01.12.2021 r.

Ogłoszenie ostatecznej listy projektów poddanych pod głosowanie.

9

Przez cały okres realizacji budżetu obywatelskiego

Kampania informacyjna.

10

13.12 – 19.12.2021 r.

Głosowanie mieszkańców miasta Radomska na projekty.

 

11

 

do 22.12.2021 r.

Ogłoszenie wyników głosowania oraz listy rankingowej projektów, które zostaną wpisane do budżetu Miasta Radomska na 2022 rok.

 Szczegółowe informacje dotyczące realizacji 6. edycji zawiera regulamin będący załącznikiem do Uchwały Nr XXXV/366/21 Rady Miejskiej w Radomsku z dnia 20 sierpnia 2021 r. w sprawie określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych dotyczących budżetu obywatelskiego (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2021 r. poz. 4181), który ustala wymogi formalne, jakim powinny odpowiadać zgłaszane projekty, zasady oceny zgłoszonych projektów, zasady głosowania oraz ustalania wyników i podawania ich do publicznej wiadomości oraz realizację projektów.