Dobiega końca zadanie polegające na rozbudowie ul. Stolarzy w Radomsku. Przedsięwzięcie umożliwi dostęp do nowych terenów inwestorom oraz poprawi układ komunikacyjny na terenie strefy inwestycyjnej.

 

Powstał nowy 400-metrowy odcinek drogi od skrzyżowania z ul. Przedsiębiorców do granicy działki nr 158 obręb 36 w Radomsku, wraz z infrastrukturą towarzyszącą w postaci sieci kanalizacji deszczowej oraz oświetlenia ulicznego. Przedsięwzięcie obejmowało budowę jezdni, placu do zawracania, chodnika, sieci kanalizacji deszczowej, oświetlenia ulicznego, korektę wysokościową warstwy ścieralnej fragmentu istniejącej jezdni oraz zabezpieczenie istniejącej infrastruktury niezwiązanej z funkcjonowaniem drogi poprzez założenie rur ochronnych (dot. sieci wodociągowej i sieci elektroenergetycznej). W ramach projektu rozbudowano także sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej.

Obecnie do wykonania pozostało oznakowanie poziome i pionowe oraz prace porządkowe.

Rozbudowę wykonuje firma „POZIOM”, za blisko 1.750.000,00 zł. Na jej realizację Miasto Radomsko pozyskało dotację z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w wysokości 85% kosztów kwalifikowanych.

 

ciag feprreg rrp lodz ueefrr