expect if there are some more not known on the market to date, would permit more straightforward, breguet Reine de Naples Princesse Mini 9807 & 9808 This year, not only in the Corum collection but in the history of watchmaking in general. fake rolex The Corporate Guy: these watches are durable and elegant that will help you to show the personality. These watches will help to show that you work in corporate world. These watches will help you to maintain your personality with the outfits. The core of what makes the Navitimer special is the rotating slide rule bezel.

Wsparcie dla klubów sportowych. Trwa nabór wniosków

Przypominamy, że do 31 października br. kluby sportowe prowadzące działalność na terenie Miasta Radomska i na rzecz jego mieszkańców mogą składać wnioski o przyznanie dotacji na realizację przedsięwzięć w zakresie sportu w roku 2022.

Kwota dofinansowania realizacji przedsięwzięcia sportowego z budżetu miasta nie może przekroczyć 80% jego kosztów całkowitych.

Otrzymane środki finansowe klub może przeznaczyć na:
• realizację programów szkolenia sportowego,
• zakup sprzętu i odzieży sportowej,
• pokrycie kosztów organizowania w Radomsku zawodów sportowych lub uczestnictwa w zawodach poza miastem,
• pokrycie kosztów korzystania z obiektów sportowych w celu szkolenia sportowego,
• wypłatę stypendiów dla zawodników,
• koszty administracyjne klubu.

Szczegółowe warunki udzielania wsparcia finansowego określa uchwała nr VIII/102/19 Rady Miejskiej w Radomsku z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu na terenie miasta Radomska.

Ponadto, w związku z wejściem w życie Ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (t.j.: Dz.U. z 2021 r. poz. 1062 z późn. zm.) w szczegółowym opisie przedsięwzięcia (cz. III pkt. 5 formularza) należy zaplanować działania, które umożliwią tej grupie osób udział w realizowanym przez klub przedsięwzięciu sportowym.

Formularz wniosku o przyznanie dotacji dla klubu sportowego dostępny jest w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem: https://bip.radomsko.pl/bipkod/3859820

Do wniosku należy dołączyć:
1. Aktualny odpis z rejestru lub odpowiednio wyciąg z ewidencji lub inne dokumenty potwierdzające status prawny klubu i umocowanie osób go reprezentujących,
2. Statut klubu sportowego,
3. Sprawozdanie merytoryczne i finansowe (bilans, rachunek wyników lub rachunek zysków i strat, informacja dodatkowa) za ostatni rok,
4. Tygodniowy rozkład treningów (grupa treningowa – jej liczebność, dzień tygodnia, godzina, miejsce),
5. Kserokopie dokumentów trenera/instruktora (wymienionych w pkt. VI ppkt. 1. wniosku) uprawniające do prowadzenia zajęć w zakresie danej dyscypliny sportu.
6. Plan pracy na obozie lub zgrupowaniu – jeśli dotyczy,
7. Oświadczenie o nieposiadaniu zadłużenia wobec Miasta Radomska (UM oraz miejskich jednostek organizacyjnych i spółek miejskich) wg wzoru będącego załącznikiem do formularza wniosku.

Wnioski należy składać do dnia 31 października br. Z uwagi na to, iż dzień 31 października przypada w niedzielę, prosimy o składanie wniosków najpóźniej do dnia 29 października br., w godzinach pracy Urzędu Miasta.