Image

Przypominamy, że do 31 października br. kluby sportowe prowadzące działalność na terenie Miasta Radomska i na rzecz jego mieszkańców mogą składać wnioski o przyznanie dotacji na realizację przedsięwzięć w zakresie sportu w roku 2022.

Kwota dofinansowania realizacji przedsięwzięcia sportowego z budżetu miasta nie może przekroczyć 80% jego kosztów całkowitych.

Otrzymane środki finansowe klub może przeznaczyć na:
• realizację programów szkolenia sportowego,
• zakup sprzętu i odzieży sportowej,
• pokrycie kosztów organizowania w Radomsku zawodów sportowych lub uczestnictwa w zawodach poza miastem,
• pokrycie kosztów korzystania z obiektów sportowych w celu szkolenia sportowego,
• wypłatę stypendiów dla zawodników,
• koszty administracyjne klubu.

Szczegółowe warunki udzielania wsparcia finansowego określa uchwała nr VIII/102/19 Rady Miejskiej w Radomsku z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania rozwoju sportu na terenie miasta Radomska.

Ponadto, w związku z wejściem w życie Ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (t.j.: Dz.U. z 2021 r. poz. 1062 z późn. zm.) w szczegółowym opisie przedsięwzięcia (cz. III pkt. 5 formularza) należy zaplanować działania, które umożliwią tej grupie osób udział w realizowanym przez klub przedsięwzięciu sportowym.

Formularz wniosku o przyznanie dotacji dla klubu sportowego dostępny jest w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem: https://bip.radomsko.pl/bipkod/3859820

Do wniosku należy dołączyć:
1. Aktualny odpis z rejestru lub odpowiednio wyciąg z ewidencji lub inne dokumenty potwierdzające status prawny klubu i umocowanie osób go reprezentujących,
2. Statut klubu sportowego,
3. Sprawozdanie merytoryczne i finansowe (bilans, rachunek wyników lub rachunek zysków i strat, informacja dodatkowa) za ostatni rok,
4. Tygodniowy rozkład treningów (grupa treningowa – jej liczebność, dzień tygodnia, godzina, miejsce),
5. Kserokopie dokumentów trenera/instruktora (wymienionych w pkt. VI ppkt. 1. wniosku) uprawniające do prowadzenia zajęć w zakresie danej dyscypliny sportu.
6. Plan pracy na obozie lub zgrupowaniu – jeśli dotyczy,
7. Oświadczenie o nieposiadaniu zadłużenia wobec Miasta Radomska (UM oraz miejskich jednostek organizacyjnych i spółek miejskich) wg wzoru będącego załącznikiem do formularza wniosku.

Wnioski należy składać do dnia 31 października br. Z uwagi na to, iż dzień 31 października przypada w niedzielę, prosimy o składanie wniosków najpóźniej do dnia 29 października br., w godzinach pracy Urzędu Miasta.

SYMBOLE MIASTA

URZĄD MIASTA RADOMSKA

logo radomsko

97-500 Radomsko
ul. Tysiąclecia 5
NIP: 772-22-61-587
um@radomsko.pl
www.radomsko.pl

 

ZNAJDŹ NAS:

Sorry there were no events found.