Dziś obradowali radni Komisji Budżetowej Rady Miejskiej w Radomsku.

 

Komisja pozytywnie zaopiniowała zmiany w uchwale budżetowej na 2021 rok oraz Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Radomska. Radni przychylili się także do zmiany stawek podatku od nieruchomości.

Szerszą dyskusję wywołał projekt uchwały dotyczący wysokości i zasad ustalenia oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki i kluby dziecięce na terenie miasta. Zmiany w uchwale mają polegać na zwiększeniu wysokości dotacji. Pierwotnie projekt zakładał udzielenie dotacji dla żłobków w wysokości 500 zł na jedno dziecko. Po dyskusji oraz opinii skarbnik miasta, która wzięła pod uwagę możliwości budżetowe, kwota ta została ustalona na poziomie 390 zł. Natomiast datację na jedno dziecko uczęszczające do klubu dziecięcego określono na kwotę 190 zł.

Uchwała ta będzie jeszcze przedmiotem dyskusji na dzisiejszej Komisji Oświaty, Kultury, Kultury Fizycznej, a potem na piątkowej (29 października) Sesji Rady Miejskiej.