Urząd Miasta Radomska przypomina właścicielom nieruchomości położonych na terenie miasta o obowiązku przeprowadzania deratyzacji (odszczurzania).

 

Obowiązek deratyzacji wynika z art. 22 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. (Dz.U.2020.1845 t.j. z późn. zm.) o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi Właściciel, posiadacz lub zarządzający nieruchomością
są obowiązani utrzymywać ją w należytym stanie higieniczno-sanitarnym w celu zapobiegania zakażeniom i chorobom
zakaźnym, w szczególności: (...) zwalczać gryzonie, insekty i szkodniki.
W regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Miasta Radomska określone zostały również obszary podlegające obowiązkowej deratyzacji i terminy jej przeprowadzenia.

Zgodnie z § 22 Uchwały Nr XXII/245/20 Rady Miejskiej w Radomsku z dnia 30 października 2020 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy – Miasta Radomska obowiązkowi deratyzacji podlegają obszary:
- zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej;
- placówek gastronomicznych i związanych z prowadzeniem handlu artykułami
spożywczymi;
- zabudowane obiektami i magazynami wykorzystywanymi odpowiednio do przetwórstwa
bądź przechowywania lub składowania produktów rolno-spożywczych i gospodarki odpadami.

Deratyzację przeprowadza się w razie wystąpienia takiej potrzeby, jednakże nie rzadziej niż raz w roku w okresie od 1 kwietnia do 30 kwietnia oraz od 1 października do 31 października w ilości i według instrukcji stosowania danego preparatu.
Przez okres przeprowadzania deratyzacji obowiązuje zachowanie szczególnej ostrożności w rejonie wyłożenia środków zwalczających gryzonie. Rejony wyłożenia trutki winny zostać oznakowane.

„UWAGA TRUCIZNA!
GROZI NIEBEZPIECZEŃSTWO ZATRUCIA LUDZI I ZWIERZĄT!”

W czasie wyłożenia trutki należy uniemożliwić dostęp, zwłaszcza dzieciom do miejsc, w których wyłożono trutki, natomiast zwierzęta domowe trzymać w tym czasie w zamknięciu oraz zabezpieczyć trutkę przed dostępem ptactwa.

Zaleca się, aby miejsce wyłożenia trutki znajdowało się w szczególności na podwórzach, śmietnikach, strychach, piwnicach, budynkach gospodarczych, itp.

Przed rozpoczęciem deratyzacji należy dokonać naprawy wszystkich uszkodzeń, które mogą służyć gryzoniom jako drogi dostępu do budynków i pomieszczeń, usunąć z terenu nieruchomości i pomieszczeń wszelkie odpady mogące stanowić pożywienie dla gryzoni. Właściciele nieruchomości deratyzację przeprowadzają na własny koszt i we własnym zakresie.