Image

W związku z nowelizacją ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, od 31 października br. organizacje pozarządowe mają obowiązek zgłaszania beneficjentów rzeczywistych do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych.

W rozumieniu w/w ustawy beneficjent rzeczywisty to „każda osoba fizyczna sprawująca bezpośrednio lub pośrednio kontrolę nad klientem [to znaczy organizacją] poprzez posiadane uprawnienia, które wynikają z okoliczności prawnych lub faktycznych, umożliwiające wywieranie decydującego wpływu na czynności lub działania podejmowane przez klienta, lub każdą osobę fizyczną, w imieniu której są nawiązywane stosunki gospodarcze lub jest przeprowadzana transakcja okazjonalna”.

Nowy przepisy obejmują prawie wszystkie organizacje pozarządowe – fundacje, stowarzyszenia rejestrowe, w tym ochotnicze straże pożarne oraz spółdzielnie. Zgłoszenia dokonuje osoba uprawniona do reprezentacji danego podmiotu poprzez wypełnienie formularza. Samo zgłoszenie jest bezpłatne, ale wymaga posiadania kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub podpisu potwierdzonego profilem zaufanym ePUAP.

Termin na dokonanie zgłoszenia dla podmiotów zarejestrowanych w KRS upływa 31 stycznia 2022 r. W przypadku organizacji wpisanych do KRS po 31 października br., termin ten wyniosi 7 dni od dnia wpisu do KRS. Należy również pamiętać o aktualizacji danych wpisu przy każdej ich zmianie np. zmiana składu zarządu.

Podanie nieprawdziwych informacji lub brak odpowiedniego zgłoszenia danych we wskazanym terminie będzie się wiązać z ryzykiem sankcji w formie administracyjnej kary pieniężnej w wysokości nawet do 1 mln zł oraz nałożeniem odpowiedzialności karnej.

SYMBOLE MIASTA

URZĄD MIASTA RADOMSKA

logo radomsko

97-500 Radomsko
ul. Tysiąclecia 5
NIP: 772-22-61-587
um@radomsko.pl
www.radomsko.pl

 

ZNAJDŹ NAS:

Sorry there were no events found.