Za nami posiedzenie Komisji Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska. Radni przyjęli zmiany do uchwały budżetowej na 2021 rok oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta. Komisja pozytywnie zaopiniowała także projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Radomska na przyszły rok w zakresie działalności Komisji.

Ważna informacja dla radomszczan korzystających z programu "Radomsko bez smogu". Radni pozytywnie zaopiniowali zmianę dwóch punktów w regulaminie dotyczących terminów rozliczenia. Mieszkańcy, którzy chcieli wymienić stare piece na bardziej ekologiczne źródła ciepła zgłaszali w ostatnim czasie problemy z terminem dostarczenia urządzeń grzewczych, co mogłoby skutkować problemami z rozliczeniem inwestycji, gdyby zmiany nie zostały wprowadzone..

Zmiany dotyczą okresu kwalifikowalności kosztów, po zmianach będzie to czas od daty zawarcia umowy pomiędzy odbiorcą końcowym a Miastem Radomskiem do dnia 15 grudnia 2023 r.. Wcześniejszy zapis brzmiał „do dnia 15 grudnia tego roku, w którym została podpisana umowa”. To samo tyczy się rozliczenia dotacji. Po zmianach rozliczenie będzie możliwe nie później niż do 20 grudnia 2023 roku. Ostateczną decyzję radni podejmą na najbliższej sesji.

Obecnie mieszkańcy rozliczają się z umów podpisanych w 2021 roku, których było 179. Obecnie odebrano i rozliczono już 106 inwestycji. Na 2022 rok złożono 149 wniosków. Pula 1 mln zł przeznaczona na 2022 rok została wyczerpana. Można jeszcze składać wnioski na wymianę pieca w 2023 roku.

Podczas Komisji radni przyjęli także raport z realizacji Programu Ochrony Środowiska dla Miasta Radomska za lata 2019 – 2020. Z raportu wynika, że Radomsko skutecznie dąży do zrealizowania zawartych w programie ambitnych celów.

Na koniec Komisja przeniosła się do zakładu PGK, gdzie radni przyjrzeli się funkcjonowaniu sortowni odpadów.