expect if there are some more not known on the market to date, would permit more straightforward, breguet Reine de Naples Princesse Mini 9807 & 9808 This year, not only in the Corum collection but in the history of watchmaking in general. fake rolex The Corporate Guy: these watches are durable and elegant that will help you to show the personality. These watches will help to show that you work in corporate world. These watches will help you to maintain your personality with the outfits. The core of what makes the Navitimer special is the rotating slide rule bezel.

Nabór do komisji konkursowych

Prezydent Miasta Radomska zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j.: Dz.U. z 2020 poz. 1057 z późn. zm.) działające na terenie Miasta Radomska, do zgłaszania swoich przedstawicieli na członków komisji konkursowych opiniujących oferty na realizację zadań publicznych w otwartych konkursach ofert na rok 2022, którzy mogliby zostać powołani w skład komisji konkursowej.

W wyniku powyższego naboru zostanie utworzona lista kandydatów na członków komisji konkursowych do opiniowania ofert w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych w 2022 roku.

Każdorazowo po ogłoszeniu konkursu Prezydent Miasta Radomska, uwzględniając rodzaj zadania publicznego, na które został ogłoszony, powołuje do komisji konkursowej przedstawicieli organizacji pozarządowych z listy kandydatów na członków komisji z wyłączeniem osób reprezentujących organizacje biorące udział w danym konkursie ofert. 

Zadania komisji konkursowej:

  • ocena pod względem formalnym i merytorycznym złożonych ofert, wg kryteriów określonych w treści ogłoszenia o konkursie,
  • opiniowanie ocenionych ofert,
  • rekomendowanie zaopiniowanych ofert Prezydentowi Miasta Radomska.

Udział w pracach komisji jest nieodpłatny i za udział w posiedzeniu komisji nie przysługuje wynagrodzenie ani zwrot kosztów podróży.

Formularz zgłoszeniowy dostępny na www.bip.radomsko.pl (w zakładce organizacje pozarządowe/formularze do wykorzystania) oraz w Urzędzie Miasta pok. 208 (II piętro), należy składać do dnia 17 grudnia br. w Biurze Podawczym Urzędu Miasta.

Szczegółowych informacji udziela Wydział Spraw Obywatelskich - Centrum Aktywności Społecznej pod numerem telefonu: 44 685 45 32 lub 44 685 44 89 .