Image

W związku z nowelizacją ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, organizacje pozarządowe mają obowiązek zgłaszania beneficjentów rzeczywistych do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych.


W rozumieniu w/w ustawy beneficjent rzeczywisty to „każda osoba fizyczna sprawująca bezpośrednio lub pośrednio kontrolę nad klientem [to znaczy organizacją] poprzez posiadane uprawnienia, które wynikają z okoliczności prawnych lub faktycznych, umożliwiające wywieranie decydującego wpływu na czynności lub działania podejmowane przez klienta, lub każdą osobę fizyczną, w imieniu której są nawiązywane stosunki gospodarcze lub jest przeprowadzana transakcja okazjonalna”.

Nowy przepisy obejmują prawie wszystkie organizacje pozarządowe – fundacje, stowarzyszenia rejestrowe, w tym ochotnicze straże pożarne oraz spółdzielnie.

Zgłoszenia dokonuje osoba uprawniona do reprezentacji danego podmiotu poprzez wypełnienie formularza na stronie: https://crbr.podatki.gov.pl/adcrbr/#/
Samo zgłoszenie jest bezpłatne, ale wymaga posiadania kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub podpisu potwierdzonego profilem zaufanym ePUAP.

Termin na dokonanie zgłoszenia dla podmiotów zarejestrowanych w KRS upływa 31 stycznia 2022 r. W przypadku organizacji wpisanych do KRS po 31 października br., termin ten wyniosi 7 dni od dnia wpisu do KRS. Należy również pamiętać o aktualizacji danych wpisu przy każdej ich zmianie np. zmiana składu zarządu.

Podanie nieprawdziwych informacji lub brak odpowiedniego zgłoszenia danych we wskazanym terminie będzie się wiązać z ryzykiem sankcji w formie administracyjnej kary pieniężnej w wysokości nawet do 1 mln zł oraz nałożeniem odpowiedzialności karnej.

SYMBOLE MIASTA

URZĄD MIASTA RADOMSKA

logo radomsko

97-500 Radomsko
ul. Tysiąclecia 5
NIP: 772-22-61-587
um@radomsko.pl
www.radomsko.pl

 

ZNAJDŹ NAS: