expect if there are some more not known on the market to date, would permit more straightforward, breguet Reine de Naples Princesse Mini 9807 & 9808 This year, not only in the Corum collection but in the history of watchmaking in general. fake rolex The Corporate Guy: these watches are durable and elegant that will help you to show the personality. These watches will help to show that you work in corporate world. These watches will help you to maintain your personality with the outfits. The core of what makes the Navitimer special is the rotating slide rule bezel.

Nowy obowiązek dla organizacji pozarządowych

W związku z nowelizacją ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, organizacje pozarządowe mają obowiązek zgłaszania beneficjentów rzeczywistych do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych.


W rozumieniu w/w ustawy beneficjent rzeczywisty to „każda osoba fizyczna sprawująca bezpośrednio lub pośrednio kontrolę nad klientem [to znaczy organizacją] poprzez posiadane uprawnienia, które wynikają z okoliczności prawnych lub faktycznych, umożliwiające wywieranie decydującego wpływu na czynności lub działania podejmowane przez klienta, lub każdą osobę fizyczną, w imieniu której są nawiązywane stosunki gospodarcze lub jest przeprowadzana transakcja okazjonalna”.

Nowy przepisy obejmują prawie wszystkie organizacje pozarządowe – fundacje, stowarzyszenia rejestrowe, w tym ochotnicze straże pożarne oraz spółdzielnie.

Zgłoszenia dokonuje osoba uprawniona do reprezentacji danego podmiotu poprzez wypełnienie formularza na stronie: https://crbr.podatki.gov.pl/adcrbr/#/
Samo zgłoszenie jest bezpłatne, ale wymaga posiadania kwalifikowanego podpisu elektronicznego lub podpisu potwierdzonego profilem zaufanym ePUAP.

Termin na dokonanie zgłoszenia dla podmiotów zarejestrowanych w KRS upływa 31 stycznia 2022 r. W przypadku organizacji wpisanych do KRS po 31 października br., termin ten wyniosi 7 dni od dnia wpisu do KRS. Należy również pamiętać o aktualizacji danych wpisu przy każdej ich zmianie np. zmiana składu zarządu.

Podanie nieprawdziwych informacji lub brak odpowiedniego zgłoszenia danych we wskazanym terminie będzie się wiązać z ryzykiem sankcji w formie administracyjnej kary pieniężnej w wysokości nawet do 1 mln zł oraz nałożeniem odpowiedzialności karnej.