Sesja Rady Miejskiej w Radomsku odbędzie się 28 stycznia o godz. 9:00 w trybie zdalnym.

Proponowany porządek obrad:

 • Otwarcie Sesji, stwierdzenie quorum i przyjęcie porządku obrad.
 • Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Radomska.
 • Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę budżetową Miasta Radomska na rok 2022.
 • Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie opłaty targowej.
 • Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników ochotniczych straży pożarnych z terenu miasta Radomska za udział w działaniach ratowniczych, akcjach ratowniczych, szkoleniach lub ćwiczeniach.
 • Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę umowy dzierżawy zawartej na czas nieoznaczony na umowę dzierżawy zawartą na czas oznaczony 10 lat, z pominięciem przetargu.
 • Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy. (dz. nr 295 … obr. 19)
 • Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy. (dz. nr 709 obr. 39)
 • Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulicy. (dz. nr 722 obr. 39)
 • Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół i przedszkoli prowadzonych przez gminę Miasto Radomsko na rok 2022, ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat pobieranych przez podmioty, o których mowa w art. 70 a 3 a ustawy Karta Nauczyciela oraz form i specjalności kształcenia na które dofinansowanie jest przyznawane.
 • Podjęcie uchwały w sprawie powołania doraźnej Komisji ds. przygotowania projektu zmian oraz opracowania tekstu jednolitego Statutu Miasta Radomska.
 • Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdań z działalności stałych Komisji Rady Miejskiej w Radomsku za 2021 rok.
 • Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji Rady Miejskiej w Radomsku a 2022 rok.
 • Informacja Prezydenta Miasta na temat powodów powtarzającego się zanieczyszczenia wody pitnej w sieci wodociągowej.
 • Sprawozdanie z realizacji „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla Miasta Radomska” w roku 2021.
 • Sprawozdanie z działalności Prezydenta Miasta Radomska w okresie od dnia 3 grudnia 2021 r. do dnia 12 stycznia 2022 r.
 • Interpelacje i zapytania radnych.
 • Sprawy różne i wolne wnioski.
 • Zamknięcie XLIII Sesji Rady Miejskiej w Radomsku.