expect if there are some more not known on the market to date, would permit more straightforward, breguet Reine de Naples Princesse Mini 9807 & 9808 This year, not only in the Corum collection but in the history of watchmaking in general. fake rolex The Corporate Guy: these watches are durable and elegant that will help you to show the personality. These watches will help to show that you work in corporate world. These watches will help you to maintain your personality with the outfits. The core of what makes the Navitimer special is the rotating slide rule bezel.

Kwalifikacja wojskowa 2022

Wojewoda Łódzki ogłosił kwalifikację wojskową na obszarze województwa łódzkiego. Kwalifikacja dotyczy roczników 1998-2003. Mieszkańcy powiatu radomszczańskiego na kwalifikację stawić się mają w Radomsku, w lokalu przy ul. Piłsudskiego nr 35, od dnia 10 maja do dnia 9 czerwca 2022 r.

 

OBWIESZCZENIE WOJEWODY

INFORMACJE OGÓLNE
Celem kwalifikacji wojskowej jest określenie zdolności do czynnej służby wojskowej i dokonanie wstępnego przeznaczenia osób stawiających się do kwalifikacji wojskowej do poszczególnych form powszechnego obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej oraz założenie lub aktualizacja ewidencji  wojskowej i wydanie wojskowych dokumentów osobistych.

Obowiązek stawienia się do kwalifikacji wojskowej w 2022 r. dotyczy:
• mężczyzn urodzonych w 2003 roku (tzw. rocznik podstawowy),
• mężczyzn urodzonych w latach 1998-2002, którzy nie posiadają jeszcze określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej (tzw. roczniki starsze),
• osób (mężczyzn i kobiet) urodzonych w latach 2001-2002, które zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej ze względu na stan zdrowia (kategoria zdolności B), jeżeli okres tej niezdolności upływa przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej,
• osób (mężczyzn i kobiet) urodzonych w latach 2001-2002, które zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej ze względu na stan zdrowia (kategoria zdolności B), jeżeli okres tej niezdolności upływa po zakończeniu kwalifikacji wojskowej i złożyły wniosek o zmianę kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej,
• kobiet urodzonych w latach 1998-2003, posiadających kwalifikacje przydatne do czynnej służby wojskowej lub pobierających naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji, które w roku szkolnym lub akademickim 2021/2022 kończą naukę w szkołach lub uczelniach medycznych i weterynaryjnych oraz na kierunkach psychologicznych, albo będących studentkami lub absolwentkami szkół lub kierunków: analityka medyczna, farmacja, lekarski, lekarsko-dentystyczny, pielęgniarstwo, psychologia, ratownictwo medyczne, weterynaria, jeżeli nie posiadają jeszcze określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej.

GDZIE SIĘ STAWIĆ
1. Osoby podlegające kwalifikacji wojskowej stawiają się przed wójtem lub burmistrzem (prezydentem miasta), powiatowa komisja lekarską oraz wojskowym komendantem uzupełnień, właściwym ze względu na ich miejsce pobytu stałego.
2. Osoby zameldowane na pobyt czasowy trwający ponad trzy miesiące stawiają się przed wójtem lub burmistrzem (prezydentem miasta), powiatowa komisja lekarską oraz wojskowym komendantem uzupełnień, właściwym ze względu na miejsce tego pobytu.
3. Osoby podlegające kwalifikacji wojskowej, które w okresie od dnia ogłoszenia kwalifikacji wojskowej do dnia jej rozpoczęcia zmieniły miejsce pobytu stałego lub pobytu czasowego trwającego ponad trzy miesiące, zgłaszają się do wójta lub burmistrza (prezydenta miasta), właściwego ze względu na ich nowe miejsce pobytu stałego lub pobytu czasowego trwającego ponad trzy miesiące. Wójt lub burmistrz (prezydent miasta) wyznacza im miejsce i termin stawienia się do kwalifikacji wojskowej.
4. Osoby podlegające stawieniu się do kwalifikacji wojskowej, które po rozpoczęciu kwalifikacji wojskowej na danym terenie zamierzają zmienić miejsce pobytu stałego lub pobytu czasowego trwającego ponad trzy miesiące, stawiają się do kwalifikacji wojskowej przed opuszczeniem miejsca dotychczasowego pobytu.
Ważne: W razie niestawienia się do kwalifikacji wojskowej bez uzasadnionej przyczyny, wójt lub burmistrz (prezydent miasta) z urzędu lub na wniosek przewodniczącego powiatowej komisji lekarskiej lub wojskowego komendanta uzupełnień nakłada na osobę podlegającą kwalifikacji wojskowej grzywnę w celu przymuszenia albo zarządza przymusowe doprowadzenia przez Policję do kwalifikacji wojskowej w trybie przepisów o postepowaniu egzekucyjnym w administracji.


CO ZABRAĆ ZE SOBĄ
OSOBA STAWIAJĄCA SIĘ DO KWALIFIKACJI WOJSKOWEJ PO RAZ PIERWSZY PRZEDSTAWIA:
1. Wójtowi lub burmistrzowi (prezydentowi miasta):
◦ dowód osobisty lub inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości;
◦ dokument potwierdzający przyczyny niestawienia się do kwalifikacji wojskowej, jeśli stawienie się do kwalifikacji wojskowej w terminie określonym w wezwaniu nie było możliwe.
2. Powiatowej komisji lekarskiej:
◦ dokumentację medyczną, w tym wyniki badań specjalistycznych, przeprowadzonych w okresie dwunastu miesięcy przed dniem stawienia się do kwalifikacji wojskowej.
3. Wojskowemu komendantowi uzupełnień:
◦ aktualną fotografię o wymiarach 3x4 cm, bez nakrycia głowy;
◦ dokumenty potwierdzające poziom wykształcenia lub pobierania nauki oraz posiadane kwalifikacje zawodowe;
◦ potwierdzenia zgłoszenia się do rejestracji w przypadku wprowadzenia takiego obowiązku.


OSOBA KTÓRA STAWAŁA DO KWALIFIKACJI WOJSKOWEJ I UBIEGA SIĘ O ZMIANĘ KATEGORII ZDOLNOŚCI DO CZYNNEJ SŁUŻBY WOJSKOWEJ, PRZEDSTAWIA:
1. Wójtowi lub burmistrzowi (prezydentowi miasta):
◦ dowód osobisty lub inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości;
◦ dokument potwierdzający przyczyny niestawienia się do kwalifikacji wojskowej, jeśli stawienie się do kwalifikacji wojskowej w terminie określonym w wezwaniu nie było możliwe.
2. Powiatowej komisji lekarskiej:
◦ dokumentację medyczną, w tym wyniki badań specjalistycznych, przeprowadzonych w okresie dwunastu miesięcy przed dniem stawienia się do kwalifikacji wojskowej.
3. Wojskowemu komendantowi uzupełnień:
◦ wojskowy dokument osobisty;
◦ dokumenty potwierdzające poziom wykształcenia lub pobierania nauki oraz posiadane kwalifikacje zawodowe.

TERMINY I MIEJSCA KWALIFIKACJI
Terminy kwalifikacji na obszarze administrowanym przez Wojskową Komendę Uzupełnień w Tomaszowie Mazowieckim:
1. Powiat radomszczański – w Radomsku, w lokalu przy ul. Piłsudskiego nr 35, od dnia 10 maja do dnia 9 czerwca 2022 r.