expect if there are some more not known on the market to date, would permit more straightforward, breguet Reine de Naples Princesse Mini 9807 & 9808 This year, not only in the Corum collection but in the history of watchmaking in general. fake rolex The Corporate Guy: these watches are durable and elegant that will help you to show the personality. These watches will help to show that you work in corporate world. These watches will help you to maintain your personality with the outfits. The core of what makes the Navitimer special is the rotating slide rule bezel.

Komisje Rady Miejskiej - 22.03.2022 r.

Swoje posiedzenie w trybie zdalnym miały dziś dwie komisje stałe Rady Miejskiej w Radomsku - Komisja Bezpieczeństwa oraz Komisja Oświaty, Kultury, Kultury Fizycznej.

Radni Komisji Bezpieczeństwa jednogłośnie pozytywnie zaopiniowali zmiany budżetowe oraz projekt uchwały w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta Radomska na lata 2022-2024. Jednym z punktów posiedzenia był realny wpływ patrolów ponadnormatywnych na poprawę bezpieczeństwa w przestrzeni publicznej. Temat zreferował radnym p.o. I Zastępcy Komendanta Powiatowego Policji w Radomsku nadkom. Przemysław Mazurkiewicz. W 2021 roku miało miejsce ponad 500 służb patrolów ponadnormatywnych, 1340 intwerwencji, 2300 osób wylegitymowanych, 360 postępowań mandatowych, 600 interwencji zakończonych pouczeniem, 60 skierowań do sądów wniosków o ukaranie. W opinii pana komendanta patrole są konieczne i wręcz niezbędne do utrzymania porządku i bezpieczeństwa w naszym mieście. Radni z taką diagnozą się zgodzili, pozytywnie opiniując ten punkt posiedzenia.

W sprawach różnych na wniosek radnego Radosława Rączkowskiego Komisja pochyliła się nad problemem niewłaściwego parkowania na ul. Harcerskiej w dni targowe - kierowcy nagminnie stawiają na pasie do prawoskrętu mimo licznych mandatów i upomnień. Naczelnik wydziału drogowego w radomszczańskim starostwie powiatowym Aleksander Broszkowski zwrócił uwagę, że obowiązująca tam organiazacja ruchu ma już ponad 20 lat i być może konieczna jest ponowna weryfikacja. Pani wiceprezydent Monika Andrysiak zwróciła się natomiast do władz Towarzystwa Budownictwa Społecznego z prośbą o ponowne przeanalizowanie dróg ewakuacyjnych z miejskiego targowiska, gdyż udrożnienie ul. Harcerskiej z powodu wzmożonego ruchu również na ul. Targowej może nie rozwiązać w pełni tego problemu.

Komisja Oświaty, Kultury, Kultury Fizycznej pozytywnie zaopiniowała zmiany do tegorocznego budżetu w zakresie obejmującym prace Komisji. Zmiany dotyczyły m.in. zmniejszenia subwencji oświatowej, a także zwiększenia wydatków na realizację inwestycji (modernizacja Orlika i sali MDK). Radni pozytywnie zaopiniowali także zmiany w uchwale w sprawie pobierania opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych. Do tej pory było to 35 procent minimalnego wynagrodzenia lecz kwota nie mogła przekroczyć 1000 zł. Teraz zaproponowana w uchwale stawka to 900 zł. Komisja wysłuchała sprawozdania dotyczącego średnich wynagrodzeń dla nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego za 2021 rok oraz informacji na temat sytuacji dzieci z Ukrainy w szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Miasto Radomsko. Obecnie w szkołach podstawowych uczy się 185 dzieci z Ukrainy, a 25 przebywa w przedszkolach. Dzieci uczęszczają do istniejących oddziałów. Dodatkowy oddział zostanie utworzony w PP nr 3. Miasto ponadto stworzyło 2 etaty dla tłumaczy do pomocy w szkołach.