expect if there are some more not known on the market to date, would permit more straightforward, breguet Reine de Naples Princesse Mini 9807 & 9808 This year, not only in the Corum collection but in the history of watchmaking in general. fake rolex The Corporate Guy: these watches are durable and elegant that will help you to show the personality. These watches will help to show that you work in corporate world. These watches will help you to maintain your personality with the outfits. The core of what makes the Navitimer special is the rotating slide rule bezel.

Otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych

Wojewoda Łódzki ogłasza otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na realizację w 2022 r. zadania publicznego z zakresu ochrony i promocji zdrowia.

Celem zadania publicznego jest ograniczenie rozprzestrzeniania się zakażeń HIV, a w szczególności podniesienie poziomu wiedzy na temat HIV/AIDS u ogółu społeczeństwa oraz zmiana postaw, ze szczególnym uwzględnieniem odpowiedzialności za własne zdrowie i życie.

Realizacja zadania publicznego musi rozpocząć się nie wcześniej niż 1 sierpnia 2022 r., a zakończyć nie później niż 31 grudnia 2022 r.

W bieżącym roku w budżecie Wojewody Łódzkiego na wykonanie zadania objętego konkursem zaplanowano środki finansowe w wysokości 62.000,00 zł (Dział 851, Rozdział 85152).

 Oferty należy przesłać do dnia 29 kwietnia 2022 r. (liczy się data wpływu do sekretariatu Wydziału Zdrowia) na adres: Wydział Zdrowia, Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi, 90 -926 Łódź, ul. Piotrkowska 104, lub złożyć osobiście w sekretariacie tego Wydziału (Budynek E piętro IV, pok. 407) w godzinach pracy Urzędu z zachowaniem ww. terminu.

 Ze szczegółami konkursu można zapoznać się w tym miejscu.