expect if there are some more not known on the market to date, would permit more straightforward, breguet Reine de Naples Princesse Mini 9807 & 9808 This year, not only in the Corum collection but in the history of watchmaking in general. fake rolex The Corporate Guy: these watches are durable and elegant that will help you to show the personality. These watches will help to show that you work in corporate world. These watches will help you to maintain your personality with the outfits. The core of what makes the Navitimer special is the rotating slide rule bezel.

Rusza bezpłatny pakiet pomocowy dla seniorów, osób z niepełnosprawnością oraz ich opiekunów

Miasto Radomsko przystąpiło do realizacji trzech programów ogłoszonych przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej:

- „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”- łączna kwota na realizację zadania 703 150,00 zł
- „Opieka wytchnieniowa”- łączna kwota na realizację zadania 148 400,00 zł.

Finansowanie ze środków państwowego funduszu celowego pn. Fundusz Solidarnościowy, którego celem zgodnie z art.1 Ustawy z dnia 23 października 2018 r. o Funduszu Solidarnościowym jest m.in. wsparcie społeczne osób niepełnosprawnych oraz „Korpus Wsparcia Seniorów”- łączna kwota na realizację zadania 231 000,00 zł finansowanego z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, który jest odpowiedzią na potrzeby seniorów w zakresie ochrony przed zakażeniem COVID-19 i troską o bezpieczeństwo osób starszych w związku z utrzymującym się stanem epidemii na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej

Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”

Cel  Programu

Głównym celem Programu jest wprowadzenie usług asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym osób niepełnosprawnych. Nadrzędnym celem usług asystencji osobistej  jest zwiększenie szans osób niepełnosprawnych na prowadzenie bardziej niezależnego/samodzielnego i aktywnego  życia oraz dążenie do poprawy funkcjonowania osoby niepełnosprawnej w środowisku.

Usługi asystencji osobistej mogą w szczególności polegać na pomocy asystenta w:

 • wykonywaniu czynności dnia codziennego dla uczestnika Programu;

 • wyjściu, powrocie lub dojazdach z uczestnikiem Programu w wybrane przez uczestnika miejsca;

 • załatwianiu spraw urzędowych;

 • korzystaniu z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy);

 • zaprowadzaniu dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności do placówki oświatowej lub przyprowadzaniu ich z niej.

Zadaniem asystenta nie jest podejmowanie decyzji i zadań za osobę niepełnosprawną, a jedynie pomaganie bądź wspieranie jej w realizacji osobistych zamiarów!

Usługa asystencji osobistej jest NIEODPŁATNA

 

Program „Opieka wytchnieniowa”

Cel  Programu

Opieka wytchnieniowa ma za zadanie odciążenie członków rodzin lub opiekunów osób niepełnosprawnych poprzez wsparcie ich w codziennych obowiązkach lub zapewnienie czasowego zastępstwa. Powierzenie opieki nad osobą niepełnosprawną umożliwi opiekunom pozyskanie czasu na odpoczynek i regenerację, jak również na załatwienie niezbędnych spraw. Usługi opieki wytchnieniowej mogą służyć również okresowemu zabezpieczeniu potrzeb osoby niepełnosprawnej w sytuacji, gdy opiekunowie z różnych powodów nie będą mogli wykonywać swoich obowiązków.

 

Program „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2022

skierowany do radomszczańskich seniorów w wieku 65 lat i więcej

 

Realizacja programu obejmuje swoim zakresem dwa moduły:

- Moduł I, w którego realizację zostaną zaangażowani wolontariusze, w tym również działacze środowisk młodzieżowych i obywatelskich, świadczący codzienną pomoc osobom potrzebującym wsparcia.

- Moduł II mający na celu poprawę bezpieczeństwa oraz możliwości samodzielnego funkcjonowania w miejscu zamieszkania osób starszych przez dostęp do tzw. „opieki na odległość”.

Moduł I - wolontariat

Zakłada zaangażowanie wolontariuszy w działania pomocowe osobom potrzebującym w zakresie:

 1. Ułatwienia dostępności do podstawowej oraz specjalistycznej opieki zdrowotnej poprzez:

 1. wsparcie/pomoc w umawianiu wizyt lekarskich w miejscu zamieszkania seniora lub pomoc w dowiezieniu seniora na wizytę lekarską, w tym również asystowanie podczas wizyty,

 2. pomoc w zorganizowaniu transportu na szczepienia,

 3. pomoc w załatwieniu prostych spraw urzędowych, w zależności od możliwości osoby udzielającej wsparcia, i w razie konieczności – gdy obecność seniora jest niezbędna do załatwienia sprawy – pomoc w dowiezieniu seniora do urzędu

 1. Wsparcia społecznego:

 1. uruchomienie wolontariatu w zakresie wspólnego spędzania czasu z seniorami,
  w szczególności samotnie zamieszkującymi (np. spacery, rozmowy, wspólne sporządzanie posiłków, zakupów, pomoc seniorom przebywającym na kwarantannie itp.).

 1. Wsparcia psychologicznego:

 1. informowanie o dostępie do ogólnopolskich „telefonów zaufania” dla seniorów,

 2. w przypadku stwierdzenia zaistnienia potrzeby objęcia wsparciem z zakresu pomocy społecznej, np. w postaci specjalistycznego poradnictwa – w szczególności psychologicznego czy specjalistycznych usług opiekuńczych – osoba udzielająca wsparcia pomaga seniorowi dokonać czynności umożliwiających otrzymanie niezbędnego wsparcia, w szczególności za zgodą seniora powiadamia ośrodek pomocy społecznej/centrum usług społecznych.

 1. Wsparcia w czynnościach dnia codziennego:

 1. pomoc/towarzyszenie na spacerze, w wyprowadzeniu psa itp.,

 2. pomoc w sprawach związanych z utrzymaniem porządku w domu, w tym zapewnienie pomocy w miarę możliwości i zakresu wiedzy wolontariusza,

 3. pomoc w dostarczeniu produktów żywnościowych, np. z Polskiego Czerwonego Krzyża, Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej czy Caritas,

 4. dostarczanie seniorom zakupów obejmujących artykuły podstawowej potrzeby, w tym artykuły spożywcze oraz środki higieny osobistej (koszt zakupionych produktów pokrywa senior),

 5. zakup oraz dostarczanie ciepłych posiłków (koszty zakupu posiłku pokrywa senior), o ile usługa tego rodzaju nie jest już finansowana z innych źródeł,

 6. wsparcie seniorów objętych programem w formie okolicznościowych (świątecznych) paczek z artykułami żywnościowymi i higienicznymi.

 7. pomoc/towarzyszenie w zakresie załatwienia spraw urzędowych czy przy realizacji recept,

 8. pomoc świadczona przez osoby mieszkające w najbliższym sąsiedztwie seniora.

 

Zgłoszenia usług prosimy kierować:

 • osobiście - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Radomsku, ul. Kościuszki 10, , parter, pok. nr 6

 • w dni robocze w godz. 7.30-15.30, każdy wtorek w godz. 7.30-17.00

 • telefonicznie - 44/683-28-85 wew. 29 lub 781-698-742, 781-698-734

 • mailowo: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

 

Moduł II - tzw. „opieka na odległość”

Adresatami Modułu są seniorzy, którzy mają problemy z samodzielnym funkcjonowaniem ze względu na stan zdrowia, prowadzący samodzielne gospodarstwa domowe lub mieszkający
z osobami bliskimi, które nie są w stanie zapewnić im wystarczającego wsparcia

 

W ramach programu seniorom w wieku 65 lat i więcej zostanie zapewniony dostęp do tzw. „opasek bezpieczeństwa” wyposażonych w co najmniej trzy z następujących funkcji:

 1. przycisk bezpieczeństwa – sygnał SOS,

 2. detektor upadku,

 3. czujnik zdjęcia opaski,

 4. lokalizator GPS,

 5. funkcje umożliwiające komunikowanie się z centrum obsługi i opiekunami,

 6. funkcje monitorujące podstawowe czynności życiowe (puls i saturacja).

Opaska bezpieczeństwa będzie połączona z usługą operatora pomocy – w przypadku trudnej sytuacji lub nagłego zagrożenia wciśnięcie guzika alarmowego, znajdującego się na opasce, umożliwia połączenie się ze stale gotową do interwencji centralą.

Opieka na odległość” jest nowoczesną formą sprawowania opieki nad osobami starszymi, chorymi, po przebytych zabiegach medycznych, z niepełnosprawnościami, którzy czasowo lub na stałe wymagają wsparcia w codziennym funkcjonowaniu. To idealne rozwiązanie, szczególnie dla osób samotnych, zarówno tych, które nie potrzebują usług całodobowych i nie korzystają na co dzień z usług opiekuńczych czy specjalistycznych usług opiekuńczych, jak i tych objętych wsparciem w postaci usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych, u których nieprzewidywalność zmiany stanu zdrowia uzasadnia stałe monitorowanie w celu jak najszybszej reakcji, powiadomienia właściwych służb i udzielenia możliwe najszybciej pomocy, w tym pomocy medycznej, w ramach świadczeń opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych.

Zgłoszenia usług prosimy kierować:

 • osobiście - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Radomsku, ul. Kościuszki 10, , parter, pok. nr 6

 • w dni robocze w godz. 7.30-15.30, każdy wtorek w godz. 7.30-17.00

 • telefonicznie - 44/683-28-85 wew. 29 lub 781-698-761

 • mailowo: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Ze szczegółami programów można zapoznać się w tym miejscu.