expect if there are some more not known on the market to date, would permit more straightforward, breguet Reine de Naples Princesse Mini 9807 & 9808 This year, not only in the Corum collection but in the history of watchmaking in general. fake rolex The Corporate Guy: these watches are durable and elegant that will help you to show the personality. These watches will help to show that you work in corporate world. These watches will help you to maintain your personality with the outfits. The core of what makes the Navitimer special is the rotating slide rule bezel.

Dopłaty do czynszów dla lokatorów nowego budynku TBS przy ul. Sadowej 7E

Miasto Radomsko zawarło z Bankiem Gospodarstwa Krajowego z siedzibą w Warszawie umowę Nr 103/MnS/2022 w sprawie stosowania dopłat pokrywających część czynszu za najem mieszkania, o których mowa w ustawie z dnia 20 lipca 2018 r. o pomocy państwa w ponoszeniu wydatków mieszkaniowych w pierwszych latach najmu mieszkania.

Dopłaty do czynszów przysługują najemcom będącym stroną umowy najmu mieszkania, utworzonego w wyniku inwestycji przy ul. Sadowej 7E  w Radomsku przy wykorzystaniu finansowania zwrotnego, o którym mowa w ustawie z dnia 26 października 1995 r. o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego.

Zgodnie z przepisami ustawy dopłaty mogą zostać udzielone, jeżeli mieszkanie:

1) służy zaspokojeniu własnych potrzeb mieszkaniowych najemcy i pozostałych osób wchodzących w skład gospodarstwa domowego;

2) jest przedmiotem pierwszego zasiedlenia w okresie 24 miesięcy od dnia zakończenia inwestycji mieszkaniowej;

3) jest położone na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

4) nie jest lokalem wchodzącym w skład mieszkaniowego zasobu gminy, z wyjątkiem lokalu mieszkalnego utworzonego przy wykorzystaniu finansowania zwrotnego, o którym mowa w ustawie z dnia 26 października 1995 r. o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego.

I. Wzór wniosku

Formularz wniosku wraz z załącznikami dostępny jest:

 • do pobrania (plik na dole tekstu)

 • w Urzędzie Miasta Radomska, pok. 302,

 • w siedzibie Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. w Radomsku przy ul. Kościuszki 12a

II. Miejsce i termin złożenia wniosku

Wypełnione wnioski można składać bez określonego terminu końcowego:

 • w Urzędzie Miasta Radomska przy ul. Tysiąclecia 5 (biuro podawcze, parter),

 • pocztą tradycyjną na adres Urzędu Miasta Radomska, ul. Tysiąclecia 5, 97-500 Radomsko (dla celów dowodowych zaleca się przesłanie dokumentów listem poleconym).

 

Wnioski o przyznanie dopłaty do czynszu można złożyć dopiero po podpisaniu umowy najmu mieszkania z Towarzystwem Budownictwa Społecznego w Radomsku Sp. z o. o.

 

III. Opłata skarbowa

Osoby ubiegające się o dopłatę do czynszu są obowiązane wnieść opłatę skarbową w kwocie 10 zł zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. a oraz załącznikiem do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2020 r., poz. 1546 z późn. zm.) na konto Urzędu Miasta Radomska: 51 1020 3352 0000 1102 0265 3426 w PKO Bank Polski tytułem: Opłata skarbowa dotycząca decyzji o dopłacie do czynszu ul. Sadowa 7E + imię i nazwisko, nr lokalu.

 

IV. Wymagane dokumenty:

 1. wniosek o przyznanie dopłat – w przypadku gdy najemcą są małżonkowie wniosek o dopłaty składa jeden z małżonków,

 2. oświadczenie o liczbie osób wchodzących w skład gospodarstwa domowego,

 3. oświadczenie o wysokości dochodów gospodarstwa domowego za odpowiedni rok kalendarzowy, z wyodrębnieniem dochodów poszczególnych osób wchodzących w skład gospodarstwa domowego oraz informacją o wysokości dochodów utraconych* lub uzyskanych** przez te osoby i miesiącu ich utraty lub uzyskania,

 4. oświadczenie o spełnieniu warunku, o którym mowa w art. 4 ust. 1 pkt 3,

 5. zobowiązanie, o którym mowa w art. 4 ust. 3 – w przypadku, o którym mowa w tym przepisie,

 6. oświadczenie o wcześniejszym stosowaniu dopłat wraz ze wskazaniem liczby miesięcy, w jakich dopłaty były stosowane przed ponownym ubieganiem się najemcy o dopłaty – w przypadku, o którym mowa w art. 9 ust. 3 – jeśli dotyczy,

 7. oświadczenie o wcześniejszym stosowaniu dopłat w przypadku osoby, która w przeszłości była najemcą innego mieszkania, w związku z najmem którego były stosowane dopłaty, wraz ze wskazaniem liczby miesięcy, w jakich dopłaty były stosowane – w przypadku, o którym mowa w art. 9 ust. 4 – jeśli dotyczy,

 8. oświadczenie o wcześniejszym stosowaniu dopłat wraz ze wskazaniem liczby miesięcy, w jakich dopłaty były stosowane wobec zmarłego najemcy – w przypadku, o którym mowa w art. 18 ust. 1 – jeśli dotyczy,

 9. kopia umowy najmu lub kopia umowy zobowiązującej do zawarcia umowy najmu, w przypadku gdy umowa najmu nie została zawarta do dnia złożenia wniosku o dopłaty,

 10. potwierdzenie dokonania opłaty skarbowej,

V. Warunki dochodowe przyznania dopłaty do czynszu

Dopłaty mogą zostać udzielone, jeżeli średni miesięczny dochód gospodarstwa domowego nie przekracza:

 1. w przypadku gospodarstw domowych jednoosobowych – 100%,

 2. w przypadku pozostałych gospodarstw domowych – 100% zwiększonego o dodatkowe 40 punktów procentowych na każdą kolejną osobę w gospodarstwie domowym

przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej ostatnio ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie art. 20 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 291).

Przy obliczaniu średniego miesięcznego dochodu gospodarstwa domowego, uwzględnia się dochód gospodarstwa domowego osiągnięty w:

 1. 2020 roku – dla wniosków składanych o dopłaty w okresie od 1 stycznia 2022 roku do 31 lipca 2022 roku

 2. 2021 roku - dla wniosków składanych o dopłaty w okresie od 1 sierpnia 2022 roku

*W przypadku gdy w analizowanym roku kalendarzowym lub w okresie od 1 stycznia roku następującego po analizowanym roku kalendarzowym do dnia złożenia wniosku o dopłaty do czynszu osoba wchodząca w skład gospodarstwa domowego najemcy utraciła dochód uzyskiwany w analizowanym roku kalendarzowym, przy obliczaniu średniego miesięcznego dochodu tego gospodarstwa nie uwzględnia się dochodu utraconego przez tę osobę.

W rozumieniu art. 3 pkt 23 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych utrata dochodu oznacza utratę dochodu spowodowaną:

  1. uzyskaniem prawa do urlopu wychowawczego,

  2. utratą zasiłku lub stypendium dla bezrobotnych,

  3. utratą zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej,

  4. utratą zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, a także emerytury lub renty, renty rodzinnej lub renty socjalnej,

  5. wykreśleniem z rejestru pozarolniczej działalności gospodarczej lub zawieszeniem jej wykonywania w rozumieniu art. 16b ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz. U. z 2021 r. poz. 266, z późn zm.) lub art. 36aa ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 423, z późn. zm.),

  6. utratą zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego lub zasiłku macierzyńskiego, przysługujących po utracie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej,

  7. utratą zasądzonych świadczeń alimentacyjnych w związku ze śmiercią osoby zobowiązanej do tych świadczeń lub utratą świadczeń pieniężnych wypłacanych w przypadku bezskuteczności egzekucji alimentów w związku ze śmiercią osoby zobowiązanej do świadczeń alimentacyjnych,

  8. utratą świadczenia rodzicielskiego,

  9. utratą zasiłku macierzyńskiego, o którym mowa w przepisach o ubezpieczeniu społecznym rolników,

  10. utratą stypendium doktoranckiego określonego w art. 209 ust. 1 i 7 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

Jeżeli nastąpiła utrata przez członka rodziny dochodu należy do wniosku dołączyć dokument określający datę utraty dochodu oraz wysokość utraconego dochodu (np. świadectwo pracy, zaświadczenie od pracodawcy o osiąganym dochodzie, PIT-11 itp.).

W przypadku, gdy w analizowanym roku kalendarzowym osoba wchodząca w skład gospodarstwa domowego najemcy uzyskała dochód, uzyskany przez tę osobę w tym roku dochód dzieli się przez liczbę miesięcy, w których ten dochód był uzyskiwany, i uwzględnia przy obliczaniu średniego miesięcznego dochodu gospodarstwa domowego, o ile dochód ten jest uzyskiwany również w miesiącu złożenia wniosku o dopłaty do czynszu. W przypadku gdy osoba wchodząca w skład gospodarstwa domowego najemcy uzyskała dochód w roku kalendarzowym, po upływie którego najemca składa wniosek o dopłaty do czynszu, lub w roku kalendarzowym złożenia wniosku, średni miesięczny dochód tej osoby, uwzględniany przy obliczaniu średniego miesięcznego dochodu gospodarstwa domowego powiększa się o kwotę uzyskanego dochodu za miesiąc następujący po miesiącu, w którym nastąpiło uzyskanie dochodu, o ile dochód ten jest uzyskiwany również w miesiącu złożenia wniosku o dopłaty.

**W rozumieniu art. 3 pkt 24 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych uzyskanie dochodu oznacza uzyskanie dochodu spowodowane:

 1. zakończeniem urlopu wychowawczego,

 2. uzyskaniem zasiłku lub stypendium dla bezrobotnych,

 3. uzyskaniem zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej,

 4. uzyskaniem zasiłku przedemerytalnego lub świadczenia przedemerytalnego, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, a także emerytury lub renty, renty rodzinnej lub renty socjalnej,

 5. rozpoczęciem pozarolniczej działalności gospodarczej lub wznowieniem jej wykonywania po okresie zawieszenia w rozumieniu art. 16b ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników lub art. 36aa ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych,

 6. uzyskaniem zasiłku chorobowego, świadczenia rehabilitacyjnego lub zasiłku macierzyńskiego, przysługujących po utracie zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej,

 7. uzyskaniem świadczenia rodzicielskiego, uzyskaniem zasiłku macierzyńskiego, o którym mowa w przepisach o ubezpieczeniu społecznym rolników,

 8. uzyskaniem stypendium doktoranckiego określonego w art. 209 ust. 1 i 7 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce.

Jeżeli nastąpiło uzyskanie przez członka rodziny dochodu należy dołączyć do wniosku dokument określający wysokość dochodu netto uzyskanego w analizowanym roku przez członka rodziny oraz liczbę miesięcy w których ich dochód był osiągany (dokument: np. zaświadczenie od pracodawcy, umowa o pracę). W przypadku uzyskania dochodu po analizowanym roku kalendarzowym dokument określający wysokość dochodu netto uzyskanego przez członka rodziny z miesiąca następującego po miesiącu, w którym dochód został osiągnięty (dokument: np. zaświadczenie od pracodawcy).

 

DOKUMENTY, na podstawie których można obliczyć wysokość DOCHODU NETTO, tj. po odliczeniu podatku dochodowego oraz składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne:

1. PIT- jeśli dotyczy,

2. zaświadczenie o wysokości dochody w przypadku podatku opłacanego w formie ryczałtu lub karty podatkowej z właściwego Urzędu Skarbowego – jeśli dotyczy,

3. zaświadczenie o wysokości świadczenia alimentacyjnego wyegzekwowanego przez komornika sądowego prowadzącego postępowanie egzekucyjne na rzecz uprawnionego – jeśli dotyczy,

4. wyrok Sądu o alimentach – jeśli dotyczy,

5. zaświadczenie o wysokości osiągniętego dochodu – jeśli dotyczy,

6. dokument określający datę utraty dochodu, np. świadectwo pracy, umowa zlecenie – jeśli dotyczy,

7. zaświadczenie określające datę uzyskania dochodu oraz wysokość osiągniętego dochodu za miesiąc następujący po miesiącu, w którym nastąpiło uzyskanie dochodu tj. za drugi przepracowany miesiąc z zakładu pracy (w przypadku podjęcia pracy) – jeśli dotyczy,

8. nakaz płatniczy lub zaświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnego właściwego organu gminy - jeśli dotyczy,

Miesięczna wysokość dopłaty jest równa 1/12 kwoty iloczynu średniego wskaźnika przeliczeniowego kosztu odtworzenia 1 m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych obowiązującego w dniu złożenia wniosku o dopłaty w gminie, na terenie której położone jest mieszkanie, powierzchni normatywnej mieszkania oraz współczynnika dopłaty wynoszącego 1,8%. Zgodnie z komunikatem Banku Gospodarstwa Krajowego z dnia 1 lipca 2022 r. w sprawie wartości średnich wskaźników przeliczeniowych kosztu odtworzenia 1 m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych, obowiązujących w III kwartale 2022 roku w programie „Mieszkanie na Start” wskaźnik dla gmin województwa łódzkiego innych niż Miasto Łódź i sąsiadujących z Łodzią wynosi 3 987 zł.

Powierzchnia normatywna mieszkania, o której mowa powyżej wynosi 20 m2 w przypadku gospodarstw domowych jednoosobowych i ulega zwiększeniu o 15 m2 dla każdej dodatkowej osoby w gospodarstwie domowym, z zastrzeżeniem, że powierzchnia normatywna mieszkania nie może być większa od powierzchni użytkowej mieszkania.

Dopłaty udzielane są na okres 15 lat z koniecznością corocznej weryfikacji i przyznaje je Gmina Miasta Radomska w drodze decyzji administracyjnej.

 

VI. Podstawa prawna

 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz.U. z 2021 r. poz. 735);

 • Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. o pomocy państwa w ponoszeniu wydatków mieszkaniowych w pierwszych latach najmu mieszkania (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 551);

 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (tj. Dz. U. 2020 r. poz. 1546 z późn. zm.).

 

Pliki do pobrania:

- Klauzula informacyjna RODO

- Wniosek o dopłaty do czynszu