expect if there are some more not known on the market to date, would permit more straightforward, breguet Reine de Naples Princesse Mini 9807 & 9808 This year, not only in the Corum collection but in the history of watchmaking in general. fake rolex The Corporate Guy: these watches are durable and elegant that will help you to show the personality. These watches will help to show that you work in corporate world. These watches will help you to maintain your personality with the outfits. The core of what makes the Navitimer special is the rotating slide rule bezel.

Miasto Radomsko i Wody Polskie podjęły współpracę dotyczącą eliminacji podtopień w mieście

Miasto Radomsko i Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie porozumiały się w zakresie realizacji inwestycji związanej z eliminacją zagrożeń środowiskowych i poprawą wizerunku rzeki Radomki. Dziś w urzędzie miasta podpisano list intencyjny w tej sprawie.

Realizacja przedsięwzięcia ma kluczowe znaczenie dla bezpieczeństwa i estetyki miasta Radomska, szczególnie na odcinku przepływającym przez centrum miasta, w zakresie eliminacji występujących zagrożeń związanych z zalewaniem i podtopieniami nisko położonych obszarów w rejonie rzeki, co powodowane jest wezbraniami rzeki występującymi po nawalnych opadach deszczu.

Porozumienie podpisał Prezydent Miasta Radomska Jarosław Ferenc, zastepca Monika Andrysiak oraz dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu Bogumił Nowak w obecności poseł Anny Milczanowskiej, dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Sieradzu Grzegorza Szewczyka, oraz kierownika Nadzoru Wodnego w Radomsku Jana Kolończyka.

- Proces projektowania zadania przebudowy rzeki Radomki i eliminacji podtopień w mieście jest bardzo trudny i czasochłonny. Jesteśmy obecnie w końcówce tego projektowania. Cieszę się, że udało się nawiązać współpracę z Wodami Polskimi i wspólnie będziemy to zadanie realizować – podkreślił podczas spotkania prezydent, dodając, że zapewnienie finansowania zadania przez Wody polskie jest dla miasta kluczowe.

- Wody Polskie coraz bardziej kierują swoje zainteresowanie w stronę niewielkich cieków. W ostatnim czasie coraz większym problemem stają się te cieki, które przebiegają przez obszary zurbanizowane. W wyniku coraz gwałtowniejszych opadów często stają się areną podtopień, które kilkadziesiąt lat temu nie występowały - mówił dyrektor RZGW w Poznaniu Bogumił Nowak. - Bardzo się cieszę, że mamy możliwość współpracy z Radomskiem. Rozmowy trwały długo, ale został wypracowany kompromis. Mam nadzieję, że inwestycja, na którą środki zarezerwowało miasto i Wody Polskie uzyska także pozytywną opinię od innych instytucji finansujących, bo zakładamy, że będziemy pozyskiwać na część inwestycji środki zewnętrzne – dodał.

Strony podejmą działania, zmierzające do poprawy obecnej sytuacji na terenie Radomska poprzez zwiększenie przepustowości koryta rzeki (regulacje przepływu wód, polegającą na kształtowaniu przekroju poprzecznego i podłużnego) oraz zwiększenie retencji w dolinie rzeki na terenie miasta.

Całkowita kwota inwestycji to ponad 32,1 mln zł, w tym 19,2 mln zł to wkład Wód Polskich, a 12,9 mln zł Miasta Radomska. W celu podziału kosztów sporządzono kosztorys inwestorski, który ulegnie aktualizacji po sporządzeniu dokumentacji projektowej.

Miasto Radomsko odpowiada za część związaną z aktualizacją dokumentacji, uzyskaniem decyzji administracyjnych i sprawy własnościowe, natomiast po stronie Wód Polskich będzie wykonanie prac w korycie rzeki Radomki.

Zakres inwestycji obejmuje roboty budowlane związane z odbudową i regulacją koryta rzeki Radomki do projektowanych parametrów na odcinku o długości L= 1,808 km tj. od km 7+238 do km 9+046 oraz wykonanie budowli regulacyjnej (stopień korekcyjny - kaskadowy) w km 7+580 - 7+590 i nowej budowli przelewowo-upustowej istniejącego zbiornika Metalurgia. Czas niezbędny na realizację zadania to około 5 lat.

Rzeka Radomka jest prawym dopływem Warty o długości 11,76 km i powierzchni zlewni 55,31 km². Przepływa przez powiat radomszczański.. Jej źródło znajduje się w okolicy Bloku Dobryszyce, następnie płynie przez Radomsko, Lipie, Dąbrówkę i uchodzi do Warty w okolicach miejscowości Bobry. Rzeka przepływa przez ścisłe centrum miasta Radomska, w tym przez tereny silnie zurbanizowane oraz poddane presji antropogenicznej. Współpraca samorządu oraz instytucji rządowej pozwoli uchronić mieszkańców przed zagrożeniem powodziowym oraz ograniczy lokalne podtopienia w rejonie rzeki.

teren renaturalizacji