Od 1 stycznia 2021 roku mieszkańcy kompostujący bioodpady będą mogli otrzymać ulgę w wysokości 1 zł od osoby. Nowy wzór deklaracji będzie dostępny od 1 stycznia na stronie internetowej radomsko.pl.


Ulga przyznawana jest na podstawie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, na której podstawie Rada Miasta może zwolnić w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanymi budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady w kompostowniku przydomowym.

Złożenie nowej deklaracji jest w pełni dobrowolne. Osoby chcące kompostować bioodpady nie będą mogły oddawać brązowych i szarych worków – bioodpady i odpady zielone będą musiały być kompostowane na posesji mieszkańca. W przypadku kontroli i stwierdzeniu braku kompostownika lub nieprawidłowości w składowaniu, ulga zostanie zniesiona na 6 miesięcy.