W piątek 29 stycznia odbyła się XXVI Sesja Rady Miejskiej w trybie zdalnym. Podczas obrad ślubowanie złożył nowy radny - Kamil Bugdal. Zajął miejsce Pawła Kałdońskiego, który zrezygnował z pracy w Radzie.


 

Kamil Bugdal oficjalnie objął funkcję radnego i złożył ślubowanie.

- Postaram się wykonywać mandat radnego godnie i mam nadzieję, że nasza współpraca będzie przebiegać dobrze. Jest mi niezmiernie miło, że dołączyłem do państwa grona radnych – mówił tuż po złożeniu ślubowania.

Do posiedzenia dołączył Paweł Kałdoński, który w listopadzie ubiegłego roku złożył mandat radnego, dziękując radnym za wieloletnią współpracę. Obecnie były radny pełni służbę w 9. Łódzkiej Brygadzie Obrony Terytorialnej jako instruktor w grupie szkoleniowej.

Podczas Sesji radni podjęli uchwałę zmieniającą uchwałę budżetową Miasta Radomska na rok 2021 oraz dokonali zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej w zakresie budowy parkingu przy ul. Reymonta. Ze względu na duży zakres badań archeologicznych wprowadzono zmianę w postaci przesunięcia 200 tys zł z roku 2021 na rok 2022. Kolejna zmiana związaną jest ze złożeniem kolejnego wniosku do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na kwotę ponad 8 mln złotych w ramach projektu „Zielony transport publiczny” na zakup 4 autobusów elektrycznych oraz stacji ładowania. Realizacja zadania zaplanowana jest na lata 2024 i 2025.
Wprowadzono także nowe zadanie polegające na modernizacji sali gimnastycznej w PSP nr 1 w kwocie 200 tys zł w związku ze złożeniem wniosku o dofinansowanie do Urzędu Marszałkowskiego "Infrastruktura Sportowa Plus" zadania w kwocie 100 tys. zł.

Radni podjęli uchwałę w sprawie przyjęcia programu polityki zdrowotnej pn. „Dofinansowanie do leczenia niepłodności metoda zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców miasta Radomska na lata 2021 – 2023”. 12 radnych było „za”, 6 „przeciw”, a 3 wstrzymało się od głosu.

Przyjęli także „Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta Radomska na 2021 rok”.

Radni zdecydowali o odrzuceniu 9 wniosków o przyznanie Medali Miasta Radomska dla działaczy „Solidarności”. Wnioski o przyznanie dla swoich członków odznaczeń złożyła Komisja Terenowa Emerytów i Rencistów NSZZ „Solidarność”. Wnioski o przyznanie medali otrzymały negatywną opinię Kapituły ds. Przyznania Medali Miasta Radomska.
W związku ze zmianami składu rady dokonano także zmian w składach komisji stałych. Zmiana nastąpiła na stanowisku Komisji Bezpieczeństwa Publicznego, której nowym przewodniczącym został Robert Lewandowski.

Z szeroką dyskusją radnych spotkał się punkt dotyczący uchwalenia wieloletniego planu spółki PGK w zakresie rozbudowy urządzeń sieci kanalizacyjnej na terenie miasta. Radni zwrócili uwagę m.in. na to, że główne ulice miasta jak Narutowicza, Przedborska i Brzeźnicka nie posiadają chodników, ścieżek rowerowych czy kanalizacji. Niemniej jednak przyznali, że spowodowane jest to wieloma czynnikami, czasem niezależnymi od miasta czy spółki PGK. Ostatecznie radni, pomimo wątpliwości, podjęli uchwałę 8 głosami „za”i 11 „wstrzymującymi się”.

Tags:sesja