Prezydent Miasta Radomska ogłosił otwarty konkurs ofert na wybór w latach 2021 - 2023 realizatorów programu polityki zdrowotnej pn. „Dofinansowanie do leczenia niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego dla mieszkańców miasta Radomska na lata 2021 - 2023”.


Do konkursu mogą przystąpić podmioty, które wykonują działalność leczniczą oraz świadczą usługi medyczne w zakresie leczenia niepłodności metodami zapłodnienia pozaustrojowego, mają swoją siedzibę i wykonują procedury zapłodnienia pozaustrojowego na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.Ostateczny termin składania ofert upływa 24 lutego2021 r.

Po rozstrzygnięciu konkursu Prezydent Miasta Radomska zawrze umowę o udzielenie zamówienia na świadczenia zdrowotne z wyłonionym realizatorem/realizatorami.

Wysokość środków publicznych przeznaczonych z budżetu miasta Radomska na realizację zadania wynosi:

w 2021 r. - 100.000,00 zł., w 2022 r. - 100.000,00 zł., w 2023 r. - 100.000,00 zł

Z programu będą mogły skorzystać pary małżeńskie, które zamieszkują na terenie miasta Radomska, spełniają określone kryteria wiekowe, a szczegółowej kwalifikacji dokonywać będzie podmiot leczniczy. Kwota dofinansowania to 5000 zł. do jednego zabiegu a maksymalne liczba zabiegów, do których przysługuje dofinansowanie to 2 zabiegi. O zakwalifikowaniu się pacjentów do programu decydować bedzie też kolejność zgłoszeń.

Informacja o wyłonionych realizatorach Programu zostanie podana do publicznej wiadomości.

Ogłoszenie o konkursie zostało opublikowane : https://bip.radomsko.pl/71