Prezentujemy krótkie zestawienie dotyczące konkursów na dofinansowanie dla organizacji pozarządowych, w których termin składania ofert upływa w marcu. Podmiotami ogłaszającymi są instytucje i organizacje, wspierające działania organizacji pozarządowych oraz nieformalnych grup działania.


 

1. Konkurs Grantowy Stowarzyszenia Żydowski Instytut Historyczny w Polsce

NABÓR: do piątku, 5 marca, godz. 15.00

Komisja Grantowa ogłasza nowy nabór wniosków na dofinansowanie działań związanych z zachowaniem utrwalaniem pamięci o historii i kulturze Żydów polskich. Łącznie na dofinansowanie wszystkich projektów zostanie przeznaczona kwota niewiększa niż 110 000 zł.

SZCZEGÓŁY:http://szih.org.pl/komisja-grantowa-nowy-konkurs-grantowy-2/

 

2. Konkurs MON: "Zachowajmy w pamięci"

NABÓR: do piątku, 5 marca

Konkurs Ministerstwa Obrony Narodowej na podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej: "Zachowajmy w pamięci".

SZCZEGÓŁY: https://www.gov.pl/web/obrona-narodowa/otwarty-konkurs-ofert-nr-ew-022021wddekid

 

3. Konkurs ASHOKA: WzmocniONE

NABÓR: do poniedziałku, 8 marca

OPIS: WzmocniONE to program wsparcia nowatorskich inicjatyw, których działania dążą do budowania równej godności płci w Polsce. W ramach programu w drodze konkursu wyłonionych zostanie 10 organizacji, które otrzymają wsparcie szkoleniowe, doradcze oraz wsparcie finansowe! Poszukujemy pomysłów, które wspierają m.in. budowanie poczucia własnej wartości, podmiotowości i samostanowienia, budują sprawczość dziewcząt i kobiet, są nowe w danym obszarze.

SZCZEGÓŁY: https://www.facebook.com/events/241596450766206


4. Fundacja Santander: „Tu mieszkam, tu zmieniam EKO”

NABÓR: do poniedziałku, 8 marca

OPIS: Fundacja Santander ogłasza nabór wniosków do ogólnopolskiego konkursu grantowego „Tu mieszkam, tu zmieniam EKO”. W ramach projektów mogą powstać m.in.: parki kieszonkowe lub ogrody deszczowe, roślinne murale, „zielone” przystanki autobusowe, inne ekologiczne projekty, mające na celu wprowadzenie zieleni do naszego otoczenia. Autorami wniosków mogą być organizacje, które działają w lokalnym środowisku, m.in.:szkoły, fundacje, stowarzyszenia, biblioteki, domy kultury, muzea, kluby sportowe, jednostki samorządu terytorialnego czy nawet jednostki ochotniczej straży pożarnej. Jury doceni szczególnie inicjatywy angażujące dużą grupę mieszkańców, którym zależy na wprowadzeniu ekologicznych zmianie i chcą poświęcić swój czas na wspólne działania. Na dofinansowanie najciekawszych projektów przenaczono kwotę 300 tysięcy złotych.

SZCZEGÓŁY:https://fundacja.santander.pl/2021/02/05/rusza-nabor-do-programu-grantowego-tu-mieszkam-tu-zmieniam-eko/


5. Narodowy Instytut Wolności: PROO 2a

NABÓR: do poniedziałku, 8 marca

OPIS: Narodowy Instytut Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego: PROO 2a: działania obejmujące kompleksowe przygotowanie Wnioskodawcy do utworzenia kapitału żelaznego.

SZCZEGÓŁY:https://niw.gov.pl/ruszaja-konkursy-w-ramach-proo/?fbclid=IwAR17AGmkJ7DQww_xplJI_JAI35iHRxwcPjhOtiWm0Z3eDJ3zCacFeid0Pjk


6. Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia

NABÓR: do piątku, 12 marca

X Otwarty Konkurs Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia ogłasza kolejną edycję Konkursu na Dofinansowanie Przedsięwzięć Podejmowanych na Rzecz Dialogu i Porozumienia w Stosunkach Polsko-Rosyjskich. W tym roku wprowadzamy jednak dość istotną zmianę, bowiem proponujemy Państwu dwa odrębne i niezależne od siebie postępowania konkursowe:

- X Otwarty Konkurs

- Otwarty Konkurs Zdalnie

Zarówno w przypadku pierwszego, jak i drugiego konkursu, chcemy wspierać i finansować projekty, których integralną częścią są elementy edukacyjne, przybliżające wiedzę o współczesnej Polsce i Rosji oraz pogłębiające wiedzę o historii i kulturze obu narodów. Każdy projekt powinien mieć jasno określony cel, temat i scenariusz, ale nie narzucamy, jakiego rodzaju mają to być przedsięwzięcia. Różni je natomiast to, w jakiej formie będą realizowane.

SZCZEGÓŁY: http://www.cprdip.pl/konkursy,otwarty_konkurs,edycja_2021.html


7. Program KLUB – edycja 2021

NABÓR: do poniedziałku, 15 marca

Trwa nabór wniosków do kolejnej edycji Rządowego Programu Klub w 2021r. –innowacyjnego modelu bezpośredniego wsparcia małych i średnich klubów sportowych. Dofinansowanie może pozyskać podmiot działający przez co najmniej 3 lata w formie stowarzyszenia i prowadzący szkolenie sportowe, które skierowane jest do dzieci i młodzieży do 18. roku życia. W edycji 2021 Minister Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu przeznaczył na ten cel kwotę w wysokości 40 mln zł.

Kwota dofinansowania wynosi:

10 tys. zł dla klubów jednosekcyjnych,

15 tys. zł dla klubów wielosekcyjnych.

Środki pozyskane w ramach programu, beneficjenci będą mogli przeznaczyć na realizację podstawowych elementów wpływających na funkcjonowanie klubu sportowego:

wynagrodzenia szkoleniowców prowadzących zajęcia sportowe,

zakup sprzętu sportowego i/lub organizację obozów sportowych.

SZCZEGÓŁY: https://granty.pl/430766/

8. Narodowe Centrum Kultury: Kultura - Interwencje 2021.

NABÓR: do poniedziałku, 15 marca

Narodowe Centrum Kultury ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie w ramach programu Kultura – Interwencje 2021. Celem programu Kultura –Interwencje 2021 jest tworzenie warunków dla wzmacniania tożsamości i uczestnictwa w kulturze na poziomie regionalnym, lokalnym i krajowym, a także upamiętniania polskiego dziedzictwa historycznego poprzez finansowe wsparcie realizacji projektów upowszechniających dorobek kultury i zwiększających obecność kultury w życiu społecznym.

SZCZEGÓŁY:https://tiny.pl/r4t6q

9. Program Aktywni Obywatele: Fundusz Krajowy - konkurs na projekty monitoringowe i rzecznicze

NABÓR: do poniedziałku, 15 marca, do godz. 12:00 w południe.

Wsparcie od 25 do 125 tys. euro mogą otrzymać organizacje społeczne prowadzące działania monitoringowe i rzecznicze. Konkurs prowadzi Fundacja Akademia Organizacji Obywatelskich. Dotację można otrzymać na działania z zakresu monitoringu tworzenia i stosowania prawa i polityk publicznych wpływających na funkcjonowanie organizacji społecznych i ruchów obywatelskich oraz rzecznictwa praw i interesów służących poprawie warunków działalności organizacji społecznych i ruchów obywatelskich. Projekty mogą trwać od 12 do 30 miesięcy, a wkład własny jest nieobowiązkowy. Projekty mogą być realizowane samodzielnie przez Wnioskodawcę lub we współpracy z Partnerami z Polski lub z zagranicy. Każda organizacja ubiegająca się o dotację na działania projektowe będzie mogła także otrzymać dodatkową kwotę na rozwój organizacji (tzw. rozwój instytucjonalny), czyli inwestycje w budowanie zespołu, podnoszenie kompetencji, pozyskiwanie środków na działalność, poprawę zarządzania.

SZCZEGÓŁY:https://linkd.pl/p47ke

10. RITA – Przemiany w regionie w 2021

NABÓR: Edycja wiosenna do poniedziałku, 15 marca

Konkursy na projekty partnerskie programu RITA – Przemiany w regionie w 2021. Projekty powinny przyczyniać się do długotrwałych zmian demokratycznych, społecznych i gospodarczych w krajach objętych programem, uwzględniać dzielenie się polskim doświadczeniem i dotyczyć następujących sfer:

- problemy społeczne, socjalne;

- edukacja i wychowanie;

- rozwój przedsiębiorczości;

- dziedzictwo kulturowe;

- rozwój i wsparcie trzeciego sektora;

- rozwój i wsparcie samorządu lokalnego;

- rozwój niezależnych i nowoczesnych mediów;

- rozwój ekologii, dbałość o środowisko,

- przeciwdziałanie zmianom klimatu (nowość)

W programie "RITA – Przemiany w regionie" przyznajemy dotacje na projekty partnerskie, czyli zakładające współpracę między organizacją z Polski i zagranicznym partnerem. Program obejmuje następujące kraje: Armenia, Azerbejdżan, Białoruś, Gruzja, Kazachstan, Kirgistan, Mołdawia, Rosja, Tadżykistan, Ukraina i Uzbekistan. Formalnym wnioskodawcą i stroną otrzymującą dotację jest polska organizacja pozarządowa. Maksymalna wysokość dotacji wynosi 60 tys. Zł Minimalny wkład własny: 15% wartości projektu.

SZCZEGÓŁY:https://programrita.org/projekty-partnerskie/?fbclid=IwAR3v2wYiWRT4tCCo1L8jL1jnO89m3Iu7MeMUqT8-_onFR_xzDhEsxLygtMs

11. Towarzystwo Inicjatyw Twórczych "ę": „Seniorzy w akcji”.

NABÓR: do poniedziałku, 22 marca

Aktywni w pandemii ruszyła rekrutacja do 14. edycji Konkursu „Seniorzy w akcji”. Zapraszamy do udziału osoby w wieku 60+ oraz pary międzypokoleniowe, które chcą wyjść naprzeciw aktualnym wyzwaniom i realizować projekty wzmacniające więzi społeczne. Co zapewniamy?

- bezpieczeństwo w realizacji projektu,

- wsparcie ekspertów i doświadczonych animatorów kultury,

- inspirujące warsztaty i rozwój umiejętności,

- dotacje na projekt społeczny.

Ze względu na pandemię większość spotkań i warsztatów odbędzie się w formule online, do czasu aż będziemy mogli na nowo spotykać się w tzw. Realu. Do wzięcia udziału nie jest potrzebne doświadczenie w pisaniu projektów. Procedura jest bardzo uproszczona. Liczy się pomysł, chęć do działania i umiejętność współpracy z ludźmi. Konkurs „Seniorzy w akcji” realizowany jest przez Towarzystwo Inicjatyw Twórczych „ę” w ramach Programu „Uniwersytety Trzeciego Wieku –Seniorzy w akcji” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności.

SZCZEGÓŁY: https://seniorzywakcji.pl/

12. Konkurs Aktywni+

NABÓR: do piątku, 26 marca do godz. 16.00

Program Wieloletni na rzecz Osób Starszych „Aktywni+” na lata 2021–2025, czyli następca ASOS. Wysokość dotacji od 25 000 zł do 250 000 zł. Głównym celem Programu wieloletniego na rzecz Osób Starszych „Aktywni+” na lata 2021-2025 jest zwiększenie uczestnictwa osób starszych we wszystkich dziedzinach życia społecznego. Na Program "Aktywni+" w każdym roku jego funkcjonowania przeznaczymy 40 mln złotych.

Priorytety programu:

- Aktywność społeczna, która obejmuje działania mające na celu zwiększenie udziału osób starszych w aktywnych formach spędzania czasu wolnego, wspieranie niesamodzielnych osób starszych i ich otoczenia w miejscu zamieszkania, rozwijanie wolontariatu osób starszych w środowisku lokalnym oraz zwiększenie zaangażowania osób starszych w obszarze rynku pracy,

- Partycypacja społeczna, która przyczynia się do wzmocnienie samoorganizacji środowiska osób starszych oraz zwiększenia wpływu osób starszych na decyzje dotyczące warunków życia obywateli.

- Włączenie cyfrowe obejmujące działania na rzecz zwiększania umiejętności posługiwania się nowoczesnymi technologiami i korzystania z nowych mediów przez osoby starsze, a także upowszechnianie i wdrażanie rozwiązań technologicznych sprzyjających włączaniu społecznemu oraz bezpiecznemu funkcjonowaniu osób starszych.

- Przygotowanie do starości realizowane poprzez wzmacnianie trwałych relacji międzypokoleniowych, kształtowanie pozytywnego wizerunku osób starszych oraz zwiększanie bezpieczeństwa seniorów.

SZCZEGÓŁY: https://linkd.pl/p47cm

13. IKEA: „Zabawa to poważna sprawa”

NABÓR: do środy, 31 marca, do godziny 24:00

Już można wysyłać zgłoszenia do 4. edycji konkursu „Zabawa to poważna sprawa”, w którym IKEA udzieli wsparcia wybranym organizacjom z całej Polski realizującym projekty edukacyjno-wychowawcze w zakresie zmian klimatu. Granty o łącznej wartości 130 tysięcy złotych zostaną przyznane maksymalnie 4 uczestnikom, jednak ich wartość dla jednego laureata nie przekroczy kwoty 65 000 złotych.

SZCZEGÓŁY:http://biuroprasowe.ikea.pl/129242-startuje-kolejna-edycja-konkursu-grantowego-ikea-zabawa-to-powazna-sprawa

14. Lato w teatrze – 14 edycja

NABÓR: do poniedziałku, 26marca

Z wielką przyjemnością ogłaszamy nabór wniosków do programu "Lato w teatrze 2021". Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do składania projektów wakacyjnych warsztatów dla dzieci i młodzieży zakończonych pokazem. Spośród nadesłanych zgłoszeń Zespół Sterujący Lata w teatrze wybierze najciekawsze propozycje, które uzyskają dofinansowanie w wysokości maksymalnie 40 000 złotych. Lista wybranych projektów zostanie ogłoszona najpóźniej 10 maja 2021 roku.

SZCZEGÓŁY:https://cutt.ly/FlNuGHr