13 kwietnia 2021 r. rozpoczynają się miesięczne konsultacje społeczne dotyczące projektu uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Miasta Radomska. Do udziału w konsultacjach zapraszamy wszystkich mieszkańców miasta, w szczególności radomszczan zamieszkujących obszar rewitalizacji, właścicieli nieruchomości oraz spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe z tego terenu, funkcjonujące i zamierzające uruchomić działalność na terenie miasta podmioty gospodarcze i organizacje pozarządowe.

 


Zaproponowane w projekcie uchwały granice obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Miasta Radomska poprzedzone zostały analizą zjawisk o charakterze społecznym, środowiskowym, technicznym, gospodarczym i przestrzenno – funkcjonalnym. Przeprowadzona diagnoza zróżnicowania wewnętrznego miasta umożliwiła wskazanie obszarów, które ze względu na kumulację negatywnych zjawisk powinny zostać objęte wsparciem na warunkach określonych w ustawie z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji.

Konsultacje mają na calu zebranie od interesariuszy rewitalizacji uwag, opinii i propozycji dotyczących zasad wyznaczenia i przebiegu granic obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji w Radomsku.

Projekt uchwały w sprawie obszarów wraz z mapami oraz diagnozą i formularzem konsultacyjnym dostępne są w wersji elektronicznej na stronie internetowej miasta https://radomsko.pl/biuro-funduszy-zewnetrznych-i-strategii-miasta/rewitalizacja i w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Radomska https://bip.radomsko.pl/, w wersji papierowej w Punkcie Obsługi Interesanta Urzędu Miasta Radomska, ul. Tysiąclecia 5, od poniedziałku do piątku, w godzinach pracy urzędu.
Uwagi do propozycji wyznaczonego obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji można składać do 12 maja 2021 r.