Dziś podczas zdalnej sesji Rady Miejskiej radni m.in. przyjęli uchwały zmieniające Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta oraz uchwałę budżetową na 2021 rok wprowadzającą kilka nowych zadań.

 

Radni jednogłośnie zatwierdzili zmiany budżetowe. Do WPF-u dodano rozbudowę ul. Stolarzy, przebudowę układu komunikacyjnego przy PSP nr 1 i doświetlenie przejść dla pieszych na terenie Radomska. Zmiany w budżecie na bieżący rok dotyczą m.in. wprowadzenia zadania polegającego na budowie oświetlenia ulicznego oraz remoncie kanalizacji deszczowej w ul. Piłsudskiego na odcinku od ul. Targowej do ul. Spacerowej, a także zadań projektowych budowy ul. Stolarzy, przebudowy ul. Brzozowej czy ul. Fabianiego.

W kolejnym punkcie radni pochylili się nad pismem w sprawie wydłużenia umowy dzierżawy gruntu położonego przy ul. Kilińskiego w Radomsku, na którym znajdują się obiekty sportowe. Radnym zależy na tym, aby szkoły z terenu Radomska w jak największym stopniu mogły korzystać z istniejącej tam infrastruktury sportowej. Pismo inwestora zostało pozytywnie zaopiniowanie, natomiast szczegóły współpracy omawiane będą jeszcze na Komisji Oświaty, Kultury i Kultury Fizycznej.

Podczas piątkowego posiedzenia radni podjęli również uchwałę w sprawie zatwierdzenia i przyjęcia projektu „Chcemy działać”, który będzie miał za zadanie wspierać osoby zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. Projekt realizowany będzie przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Radomsku przy pomocy środków z Europejskiego Funduszu Społecznego - 612 tys. zł. Wsparciem objętych będzie 40 osób z grupy docelowej poprzez sfinansowanie zajęć warsztatowych, treningów, indywidualnych konsultacji, nauki języka obcego, kursów oraz staży zawodowych.

Podjęto również uchwałę w sprawie zasad regulaminu programu „Radomsko bez smogu”, która ma na celu ograniczenie niskiej emisji. Dzięki niej mieszkańcy Radomska już wkrótce będą mogli ubiegać się o dotacje na wymianę starego źródła ciepła na ekologiczne.

Kolejny punkt dotyczył przeznaczenia starego basenu po oddaniu do użytku nowego kompleksu basenów Aquara. Radni zastanawiali się, czy dalej powinien tam funkcjonować basen, czy obiekt powinien zostać przeznaczony dla innych dyscyplin sportowych. Punkt ten został jednak głosami radnych zdjęty z porządku obrad. Temat krytej pływalni przy ul. L. Czarnego kontynuowany będzie na Komisji Oświaty, Kultury, Kultury Fizycznej przy obecności wszystkich radnych, przedstawicieli Miejskiej Rady Sportu i przedstawicieli szkółek pływackich z terenu Radomska.