Dziś w urzędzie miasta przed piątkową Sesją obradowała Komisja Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska. Radni pozytywnie zaopiniowali sprawozdanie z wykonania budżetu miasta za 2020 rok w zakresie działalności Komisji, a także zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej oraz uchwały budżetowej Miasta Radomska na 2021 rok.

 

Podczas obrad zajęto się projektem uchwały w sprawie dopłat z budżetu miasta do wymiany źródeł ciepła na ekologiczne zgłoszony przez Radomszczański Alarm Smogowy. Jednak ze względu na to, że według służb prawnych miasta projekt zawierał błędy formalne, został zaopiniowany przez Komisję negatywnie.

Radni wysłuchali sprawozdania prezesa TBS na temat funkcjonowania miejskiego targowiska. Wysłuchali także informacji dotyczącej realizacji inwestycji i zgodności z planem w zakresie gospodarki wodno-ściekowej za rok 2020 oraz 2021.

Komisja zapoznała się ponadto z wykazem terenów zagrożonych podtopieniami oraz planem rozwiązania tego problemu. Najważniejszą, lecz niezwykle kosztowną inwestycją w tym zakresie jest renaturalizacja rzeki Radomki. Dokumentacja dla tego zadania jest gotowa.