Prezydent Jarosław Ferenc - Gminny Komisarz Spisowy na terenie gminy Miasta Radomsko ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór uzupełniający kandydatów na rachmistrzów spisowych wykonujących czynności w ramach prac spisowych związanych z przeprowadzeniem na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej w 2021 r. Narodowego Spisu Powszechnego - NSP 2021.


NSP 2021 jest przeprowadzany w terminie od dnia 1 kwietnia do dnia 30 września 2021 r., według stanu na dzień 31 marca 2021 r., godz. 24.00.

Termin składania ofert na rachmistrzów spisowych w naborze uzupełniającym:

od 31 maja 2021 roku do 07 czerwca 2021 roku,

Kandydat na rachmistrza spisowego powinien spełniać następujące warunki:- mieć ukończone 18 lat,
- posiadać co najmniej średnie wykształcenie,
- posługiwać się językiem polskim w mowie i piśmie,
- nie być skazanym prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Dodatkowe informacje znajdują się w załącznikach poniżej:

Zał 1 - ogłoszenie o naborze

Zał 2 - Formularz dla kandydata