Image

PGK podsumowało projekt rozbudowy kanalizacji sanitarnej w Radomsku dofinansowany ze środków unijnych. Dziś na terenie Oczyszczalni Ścieków PGK w Radomsku odbyła się konferencja prasowa dotycząca realizacji zadania.

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. w 2018 roku otrzymało dofinansowanie projektu pn. „Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Radomsku” w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Działanie 2.3 „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach”. Wartość całkowita projektu zgodnie z podpisaną umową wyniosła: 18 317 031,21 zł, z czego:
8 782 036,10 zł stanowi dofinansowanie projektu ze środków Unii Europejskiej
• 3 765 653,99 zł z pożyczki ze środków NFOŚiGW w Warszawie
• 5 769 341,12 zł ze środków własnych Spółki.

Projekt obejmował przede wszystkim budowę kanalizacji sanitarnej w dzielnicy Wymysłówek oraz budowę kanalizacji sanitarnej w ul. Krakowskiej, co pozwala na podłączenie od 450 – 600 gospodarstw na terenie Aglomeracji Radomsko. Dodatkowo projekt zawierał m.in.:
• dostawę i montaż agregatów prądotwórczych dla Oczyszczalni Ścieków i Zakładu Wodociągów i Kanalizacji,
• dostawę i montaż wirówki do odwadniania osadów ściekowych,
• modernizację Ujęcia Wody Miłaczki w Radomsku,
• nadzór inwestorski nad zadaniami kanalizacyjnymi oraz
• Komponent OZE – dostawę i montaż lamp oświetleniowych na terenie tłoczni w dzielnicy Wymysłówek.

- Ciesze się, że dzięki działaniom podjętym przez zarząd i pracowników Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej udało się pozyskać dofinansowanie i zrealizować jakże ważne dla miasta zadania. Warto podkreślić, że oprócz wybudowania 10 km. kanalizacji sanitarnej w dzielnicy Wymysłówek udało się po raz pierwszy wykonać przeprowadzenie kanalizacji w drodze krajowej. Mam nadzieję otworzy to drogę do zrealizowania kolejnych inwestycji w drogach krajowych, myślę tu chociażby o ul. Przedborskiej – podkreśla prezydent Jarosław Ferenc. - Ważne jest również to, że projekt połączył ze sobą budowę kanalizacji wraz z inwestycją w samo przedsiębiorstwo. Zakup nowych urządzeń w oczyszczalni i zakładzie wodociągów i kanalizacji pozwoli na oszczędność energii oraz zapewni bezpieczeństwo dostawy prądu - dodaje.

Projekt był realizowany w latach: 2018 r. - 2020 r. Zasadnicze prace związane z budową kanalizacji sanitarnej na Wymysłówku, w ul. Krakowskiej oraz z realizacją zadania montaż wirówki do odwaniania osadów ściekowych rozpoczęły się w 2019 r. Pozostałe zadania w ramach projektu zostały rozpoczęte i zrealizowane do końca 2020 r., a jego rozliczenie nastąpiło na początku 2021r.

Celem głównym projektu jest ograniczenie skażenia wód gruntowych i powierzchniowych ściekami powstającymi na terenie Aglomeracji Radomsko poprzez podniesienie poziomu wyposażenia obszaru Miasta Radomsko w podstawową infrastrukturę techniczną i poprawę dostępu mieszkańców do tej infrastruktury.

Rolę Pełnomocnika Projektu pełnił Specjalista ds. technicznych Adam Wierzycki.

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z. o. o. w Radomsku, poinformowało mieszkańców o możliwości podłączenia się do wybudowanej sieci wraz ze wskazaniem warunków i sposobu budowy przyłącza do posesji przewidzianych do podłączenia do zbiorczego systemu kanalizacyjnego na terenie Aglomeracji Radomsko oraz o obowiązku podłączenia się do wybudowanej sieci wynikającego z zapisów regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy oraz ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie.
Ponadto, w celu ułatwienia mieszkańcom ul. Krakowskiej w Radomsku podłączenia się do kanalizacji sanitarnej Spółka zaproponowała wykonanie projektu technicznego przyłącza kanalizacji sanitarnej za kwotę 738,00 zł brutto, co oznacza znaczne oszczędności w porównaniu do cen rynkowych. Jeżeli odbiorca podłączy się w terminie 9 miesięcy od dnia odebrania dokumentacji projektowej PGK Sp. z o. o. wykona również nieodpłatnie inwentaryzację powykonawczą.

PGK zachęca i apeluje do mieszkańców o jak najszybsze przyłączanie się do nowo wybudowanej części sieci kanalizacyjnej.

SYMBOLE MIASTA

URZĄD MIASTA RADOMSKA

logo radomsko

97-500 Radomsko
ul. Tysiąclecia 5
NIP: 772-22-61-587
um@radomsko.pl
www.radomsko.pl

 

ZNAJDŹ NAS: