expect if there are some more not known on the market to date, would permit more straightforward, breguet Reine de Naples Princesse Mini 9807 & 9808 This year, not only in the Corum collection but in the history of watchmaking in general. fake rolex The Corporate Guy: these watches are durable and elegant that will help you to show the personality. These watches will help to show that you work in corporate world. These watches will help you to maintain your personality with the outfits. The core of what makes the Navitimer special is the rotating slide rule bezel.

PGK podsumowało projekt rozbudowy kanalizacji sanitarnej

PGK podsumowało projekt rozbudowy kanalizacji sanitarnej w Radomsku dofinansowany ze środków unijnych. Dziś na terenie Oczyszczalni Ścieków PGK w Radomsku odbyła się konferencja prasowa dotycząca realizacji zadania.

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. w 2018 roku otrzymało dofinansowanie projektu pn. „Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Radomsku” w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Działanie 2.3 „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach”. Wartość całkowita projektu zgodnie z podpisaną umową wyniosła: 18 317 031,21 zł, z czego:
8 782 036,10 zł stanowi dofinansowanie projektu ze środków Unii Europejskiej
• 3 765 653,99 zł z pożyczki ze środków NFOŚiGW w Warszawie
• 5 769 341,12 zł ze środków własnych Spółki.

Projekt obejmował przede wszystkim budowę kanalizacji sanitarnej w dzielnicy Wymysłówek oraz budowę kanalizacji sanitarnej w ul. Krakowskiej, co pozwala na podłączenie od 450 – 600 gospodarstw na terenie Aglomeracji Radomsko. Dodatkowo projekt zawierał m.in.:
• dostawę i montaż agregatów prądotwórczych dla Oczyszczalni Ścieków i Zakładu Wodociągów i Kanalizacji,
• dostawę i montaż wirówki do odwadniania osadów ściekowych,
• modernizację Ujęcia Wody Miłaczki w Radomsku,
• nadzór inwestorski nad zadaniami kanalizacyjnymi oraz
• Komponent OZE – dostawę i montaż lamp oświetleniowych na terenie tłoczni w dzielnicy Wymysłówek.

- Ciesze się, że dzięki działaniom podjętym przez zarząd i pracowników Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej udało się pozyskać dofinansowanie i zrealizować jakże ważne dla miasta zadania. Warto podkreślić, że oprócz wybudowania 10 km. kanalizacji sanitarnej w dzielnicy Wymysłówek udało się po raz pierwszy wykonać przeprowadzenie kanalizacji w drodze krajowej. Mam nadzieję otworzy to drogę do zrealizowania kolejnych inwestycji w drogach krajowych, myślę tu chociażby o ul. Przedborskiej – podkreśla prezydent Jarosław Ferenc. - Ważne jest również to, że projekt połączył ze sobą budowę kanalizacji wraz z inwestycją w samo przedsiębiorstwo. Zakup nowych urządzeń w oczyszczalni i zakładzie wodociągów i kanalizacji pozwoli na oszczędność energii oraz zapewni bezpieczeństwo dostawy prądu - dodaje.

Projekt był realizowany w latach: 2018 r. - 2020 r. Zasadnicze prace związane z budową kanalizacji sanitarnej na Wymysłówku, w ul. Krakowskiej oraz z realizacją zadania montaż wirówki do odwaniania osadów ściekowych rozpoczęły się w 2019 r. Pozostałe zadania w ramach projektu zostały rozpoczęte i zrealizowane do końca 2020 r., a jego rozliczenie nastąpiło na początku 2021r.

Celem głównym projektu jest ograniczenie skażenia wód gruntowych i powierzchniowych ściekami powstającymi na terenie Aglomeracji Radomsko poprzez podniesienie poziomu wyposażenia obszaru Miasta Radomsko w podstawową infrastrukturę techniczną i poprawę dostępu mieszkańców do tej infrastruktury.

Rolę Pełnomocnika Projektu pełnił Specjalista ds. technicznych Adam Wierzycki.

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z. o. o. w Radomsku, poinformowało mieszkańców o możliwości podłączenia się do wybudowanej sieci wraz ze wskazaniem warunków i sposobu budowy przyłącza do posesji przewidzianych do podłączenia do zbiorczego systemu kanalizacyjnego na terenie Aglomeracji Radomsko oraz o obowiązku podłączenia się do wybudowanej sieci wynikającego z zapisów regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy oraz ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie.
Ponadto, w celu ułatwienia mieszkańcom ul. Krakowskiej w Radomsku podłączenia się do kanalizacji sanitarnej Spółka zaproponowała wykonanie projektu technicznego przyłącza kanalizacji sanitarnej za kwotę 738,00 zł brutto, co oznacza znaczne oszczędności w porównaniu do cen rynkowych. Jeżeli odbiorca podłączy się w terminie 9 miesięcy od dnia odebrania dokumentacji projektowej PGK Sp. z o. o. wykona również nieodpłatnie inwentaryzację powykonawczą.

PGK zachęca i apeluje do mieszkańców o jak najszybsze przyłączanie się do nowo wybudowanej części sieci kanalizacyjnej.