Zakończyła się XXXIII Sesja Rady Miejskiej w Radomsku zwołana w trybie nadzwyczajnym. Radni przyjęli uchwały wspierające przedsiębiorców oraz gminę Chełmiec, która ucierpiała w związku z nawałnicą.

Do porządku obrad sesji nadzwyczajnej nie wszedł projekt uchwały w sprawie zakazu dzierżawy gruntów miejskich oraz należących do miejskich spółek pod cyrki, w których występują zwierzęta. Z racji tego, ze dzisiejsze obrady odbywały się w trybie nadzwyczajnym, a projekt tej uchwały nie został uznany za pilny, może być procedowany w normalnym trybie na kolejnej sesji.

Radni pochylili się dziś nad zmianą uchwały w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych. Projekt uchwały zakładał podwyżkę ekwiwalentu zarówno za uczestnictwo w akcjach ratowniczych (z 19,00 zł na 23,00 zł) jak i szkoleniach (z 10,00 zł na 13,00 zł). Wszyscy radni zgodnie stwierdzili, że podwyżka druhom ochotnikom się należy, natomiast jej wysokość należy poddać pod konsultacje samych strażaków oraz obrady poszczególnych komisji. Dlatego dziś ta uchwała nie została przyjęta.

Natomiast jednogłośnie 20 głosami „za” przyjęto uchwałę w sprawie wprowadzenia za wybrane miesiące pierwszego półrocza 2021 roku zwolnienia z podatku od nieruchomości grup przedsiębiorców, którym przez pandemię pogorszyła się sytuacja finansowa. Lista kodów PKD, które zawiera uchwała została oparta o dane Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii, które wytypowało ponad 60 branż najbardziej dotkniętych ograniczeniami. Zwolnienie z podatku od nieruchomości dotyczy okresu od stycznia do maja 2021 roku i jest udzielane na wniosek, który należy złożyć do 31 października br.

Podobnie jednogłośnie radni podjęli uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej w wysokości 30 tys. gminie Chełmiec, której mieszkańcy w miniony piątek zostali poszkodowani przez nawałnicę. Wsparcie ma zostać przeznaczone na zakup materiałów budowlanych dla mieszkańców.