Bezpodstawne zarzuty wobec władz Radomska

19 marca 2018


Ubolewamy nad zarzutami stawianymi bezpodstawnie władzom Radomska o cenzurowanie wystąpienia naszego gościa, burmistrza Kiryat Bialik, podczas uroczystości w naszym mieście 19 marca 2018 r. upamiętniających rocznicę Holokaustu radomszczańskich Żydów przez nazistowskich Niemców.

Kilka dni przed uroczystościami mającymi upamiętniać radomszczańskim Żydów, otrzymaliśmy od strony izraelskiej przemówienie do przetłumaczenia na język polski, które podczas uroczystości w poniedziałek 19 marca miał wygłosić Pan Eli Dukorski, burmistrz Kiryat Bialik, miasta partnerskiego Radomska.

W tekście znalazły się opisy dotyczące tragicznych losów Żydów podczas II wojny światowej. Z przedstawionych przykładów wynika, że sprawcami morderstw i okrucieństw wobec Żydów byli Polacy, którzy we współpracy z nazistami bez określonej narodowości wymordowali m.in. 200 tysięcy Żydów. Przytoczone opowieści mają charakter osobisty, dlatego też trudno traktować je jako źródło wiedzy historycznej. Mogłyby być z pewnością przedmiotem debaty historyków bądź rozważań akademickich dotyczących czasami trudnych relacji polsko-żydowskich. Podobnie jak przytoczone cyfry dotyczące liczby ofiar, które nie są odzwierciedleniem ustaleń większości z historyków zajmujących się okresem II wojny światowej. Przedstawione teorie są mocno kwestionowane przez wielu historyków od strony metodologicznej i źródłoznawczej jako nieznajdujące oparcia w dotychczas prowadzonych badaniach.

Po konsultacjach w Ministerstwie Spraw Zagranicznych uznaliśmy, że nie możemy ingerować w treść przemówienia burmistrza Kiryat Bialik, który reprezentuje administrację Państwa Izrael, i z którym łączą Polskę liczne więzi i strategiczne partnerstwo.

Nie uciekamy od drażliwych kwestii i sporów historycznych, jednak nie powinny być one rozstrzygane podczas oficjalnych uroczystości, ale w trakcie  rzeczowych dyskusji i konferencji naukowych. Dlatego zwróciliśmy się z nieformalną prośbą do strony izraelskiej, by spotkanie pod Macewą - w którym w większości uczestniczyłaby młodzież z Radomska i Kiryat Bialik – miało charakter bardziej koncyliacyjny, pozwalający lepiej się poznać, rozwinąć życzliwe i przyjazne relacje oraz odrzucić stereotypy. Nasi partnerzy z Kiryat Bialik, niestety, pozostali przy swoim stanowisku. 

Władze Radomska i dyrektorzy szkół - niezależnie od strony izraelskiej – uczcili w tym dniu pamięć pomordowanych Żydów składając pod Macewą kwiaty i zapalając znicze wspominając naszych żydowskich Radomszczan .

Jednocześnie zabezpieczyliśmy pod względem organizacyjnym (np. wyłączenie z ruchu) miejsca w Radomsku, w których planowana była obecność delegacji z Kiryat Bialik. Zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami na godzinę 12.00 w szkole nr 2 i 9 przygotowano obiad dla delegacji. Natomiast o godz. 14.00 odbyło się zaplanowane spotkanie polskiej i izraelskiej młodzieży. 

Ponadto informuję, iż zwrócę się do radomszczańskich nauczycieli, aby przeprowadzili dodatkowe lekcje dotyczące losów radomszczańskich Żydów i Holokaustu, połączone np. ze zwiedzaniem KL Auschwitz, największego z niemieckich nazistowskich obozów koncentracyjnych i ośrodków Zagłady przede wszystkim Żydów, ale też Polaków, Rosjan czy Cyganów.

 

Potwierdzamy sprzeciw wobec posługiwania się niepopartymi naukowo danymi w obszarze tak bolesnym, jak losy Polaków i Żydów podczas niemieckiej okupacji. Jedynym sposobem osiągnięcia pożądanego postępu w dialogu polsko-żydowskim jest poszanowanie prawdy. 

 

Jarosław Ferenc 

Prezydent Radomska


We regret to note that the authorities of Radomsko face unfounded criticism of censoring the speech of our guest, the Mayor of Kiryat Bialik, during a ceremony which took place in our city on 19 March 2018 to mark the anniversary of the Holocaust of Radomsko Jews by Nazi Germans.

A few days prior to the commemorations, the Israeli side asked us to translate into Polish the text of the speech to be delivered on Monday 19 March by Mr. Eli Dukorski, the Mayor of Kiryat Bialik, Radomsko’s partner-city.

The text featured descriptions of the tragic fate of Jews during World War II. It follows from the accounts that the murders and atrocities against Jews were committed by the Poles who murdered 200 thousand Jews in collaboration with the Nazis of no precise nationality. The stories that are quoted are of personal nature, so they should not be treated as a source of historical knowledge. They could no doubt be a subject matter of a debate between historians or of academic deliberations on the complex Polish-Jewish relations. Likewise, the numbers of the victims quoted in the address do not reflect the findings of most historians who deal with World War II. The theories outlined in the speech are challenged by many historians on the grounds of methodology and source study because they are not based on the research conducted so far.

Following consultations at the Ministry of Foreign Affairs, we decided that we cannot interfere in the content of the speech of Kiryat Bialik’s Mayor who represents the administration of the State of Israel which has many ties and a strategic partnership with Poland.

We do not shun sensitive issues and historical disputes, but they should not be settled during official ceremonies. They should be addressed in reasoned discussions and academic conferences. For this reason we informally requested the Israeli side to agree on a more conciliatory nature of the Matzevah meeting that brings together mainly youth from Radomsko and Kiryat Bialik. This would make it possible for them to get to know each other better, foster warm and friendly relations, and reject stereotypes. Unfortunately, our partners from Kiryat Bialik did not change their position.

Irrespective of the Israeli side’s position, the authorities of Radomsko and the head teachers of local schools have honoured today the memory of the murdered Jews by laying flowers at the Matzevah and lighting candles, remembering our Jewish Radomsko fellow men.

We also made relevant arrangements (such as road closures) at the Radomsko sites which the Kiryat Bialik delegation was scheduled to visit. According to what had been agreed earlier, a lunch for the delegation was arranged at 12 am in schools no 2 and 9, and a meeting of Polish and Israeli youth took place at 2 pm.

I also wish to inform that I intend to ask Radomsko teachers to hold additional classes concerning the fate of Radomsko Jews and the Holocaust and to visit the KL Auschwitz, the largest German Nazi concentration and extermination camp where mostly Jews were murdered, alongside with Poles, Russians, and Gypsies.

We reaffirm our protest against using data that have not been justified by academic research when speaking about such painful issues as the fate of Poles and Jews during the German occupation. The only way to achieve a much-needed progress in the Polish-Jewish dialogue is to respect the truth.

Jarosław Ferenc

Mayor of Radomsko

 

Galeria