Burzliwa dyskusja na połączonych komisjach

22 listopada 2019


Dziś, 22 listopada, odbyły się posiedzenia Komisji Rozwoju Miasta i Planowania Przestrzennego oraz Komisji Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Rady Miejskiej w Radomsku.  Radni zasiadający w obu komisjach mieli również okazję do wspólnego pochylenia się nad jednym z punktów porządku obrad na wspólnym posiedzeniu obu komisji.

Na Komisji Rozwoju Miasta i Planowania Przestrzennego radni pozytywnie zaopiniowali przyjęcie „Miejskiego Programu Wsparcia Przedsiębiorczości 2020-2023” oraz ostatnie zmiany w uchwale budżetowej na rok 2019. Zapoznali się również ze szczegółami realizacji programu „Partycypacja w planowaniu”. Raport na temat przebiegu I etapu konsultacji społecznych zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, przedstawiła kierownik referatu planowania przestrzennego Magdalena Kwarta.  Prezydent Jarosław Ferenc przybliżył natomiast radnym sytuację zachodniej obwodnicy miasta:

- Opinia Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska jest już gotowa, ale należy się spodziewać, że uprawomocni się ona dopiero jesienią przyszłego roku. Natomiast w Ministerstwie Infrastruktury fundusze na ten cel już są zabezpieczone, jednakże na lata 2022-2023. Rozmawialiśmy na ten temat również z poseł Anną Milczanowską.

Tematem przewodnim posiedzenia połączonych komisji był parking na „zapleczu” Domu Rzemiosła wraz z zagospodarowanym terenem przy ul. Jana Pawła II. 

Oprócz radnych, wiceprezydenta Jacka Belki, skarbnik Marioli Wypych, naczelnik Wydziału Inwestycji i Inżynierii Miejskiej Urzędu Miasta Moniki Andrysiak, uczestniczyło w nim również kilku mieszkańców i mieszkanek ul. Reymonta, bezpośrednio zainteresowanych projektem.

Na początku posiedzenia naczelnik M. Andrysiak w zwięzły sposób zaprezentowała, rozpatrywane 3 warianty dojazdu do parkingu, przedstawiając ogólne cele jakie przyświecały projektodawcom parkingu (przyjazna przestrzeń, stacja ładowania pojazdów elektrycznych, grafika 3D, bezpieczeństwo), przypominając jednocześnie, iż po ukończeniu prac na ul. Reymonta, ul. Jana Pawła i Żeromskiego będą dwukierunkowe.

O ile sama koncepcja i lokalizacja parkingu, nie budziły żadnych wątpliwości, poparli je również obecni mieszkańcy, dziękując władzom miejskim (przypomniano przy tym, że Miasto wyda na ten cel ok. 1,5 mln zł na budowę parkingu i 1 mln na wykup gruntów pod parking), o tyle sam dojazd do parkingu już tak. Rozgorzała bardzo gorąca, blisko dwugodzinna dyskusja, nad koncepcją wjazdu na parking.

Większość radnych i przedstawiciele Urzędu Miasta, w tym prezydent Jarosław Ferenc i wiceprezydent Jacek Belka, opowiedzieli się za wariantem „bez dodatkowego wjazdu od strony  Reymonta, z wjazdem i wyjazdem od strony ulic Jana Pawła II”.

Tymczasem obecni na posiedzeniu Komisji radomszczanie, którzy 5 sierpnia  przedłożyli w piśmie odmienne stanowisko „za wjazdem i wyjazdem od Reymonta”, teraz wnioskowali za wersją „dodatkowego wjazdu od Reymonta” z dodatkowymi progami zwalniającymi na ulicy.  Swoje stanowisko argumentowali obawą o własny biznes na Reymonta i lękiem o najemców, którzy zrezygnują z najmu kamienic jeśli nie będzie tam tego zjazdu, bo „dojazd musi być blisko z każdej strony”.

Przeciwnego zdania byli inni uczestnicy dyskusji, większość radnych, wiceprezydent J. Belka, wskazując szereg argumentów za koncepcją „bez dodatkowego wjazdu od Reymonta” w tym:
- główna idea zmniejszenia natężenia ruch w Centrum miasta, korzystna zarówno dla mieszkańców tych kamieniec jak i innych użytkowników Radomska,
- idea „deptaka” albo jak kto woli „spacerownika”, w Centrum, gdzie ma kwitnąć życie (w tym rodzinne, bezpieczne) więc i biznes, przywołano przy tym przykłady Częstochowy, Bełchatowa czy Łodzi;
- mniejszy ruch samochodowy to również czystsze powietrze w Centrum, zatem korzystne również dla elewacji zabytkowych kamienic;
-  plusem tego wariantu jest też bezpieczeństwo – krótki odcinek od Narutowicza przez Reymonta do Domu Rzemieślnika, co przy zwężonej szerokości pasa dla samochodów, może oznaczać korkowanie się ulic Narutowicza i Kościuszki;
- przewodniczący J. Gębicz, wykazał wreszcie na prezentacji multimedialnej, niewielkie odległości do pokonania, pomiędzy Jana Pawła – Reymonta – Placem 3 maja, bez względu na to od której strony ostatecznie będzie wjazd.

Wiceprezydent J. Belka wskazał na ogólne trendy jakie obecnie panują w planowaniu przestrzeni miejskiej, którymi kierują się również w Urzędzie Miasta w Radomsku, jak: bezpieczeństwo przede wszystkim; ograniczanie pustych przejazdów oraz ograniczanie ruchu samochodów w centrach miast z gwarancją dojazdu mieszkańców do własnych posesji. „Likwidujemy puste przejazdy dla tych którzy chcą tylko przejechać, a nie skorzystać z tego Centrum” - powiedział J. Belka - „Patrzymy na Centrum miasta jak na całość!” zatem szerzej niż w kontekście jednej ulicy, czy jej fragmentu.

Prezydent Jarosław Ferenc, podkreślając fakt, że choć każdy z wariantów możliwy jest do realizacji, i każdy z nich ma swoje „+” i „-”, to jego zdaniem ten „z wjazdem i wyjazdem od strony Jana Pawła” jest jednak najbardziej korzystny, bowiem „powstanie w ten sposób szeroka bezkolizyjna brama wjazdowa” na parking. Przypomniał, że dojazd mieszkańców, dostawców do sklepów będzie niczym nieograniczony

W głosowaniu radnych z obydwu komisji, przeszedł projekt „z wjazdem i wyjazdem od strony Jana Pawła”, który poparło w sumie 10 radnych (przy 4 wstrzymujących i żadnych „przeciwnych”).