Czas na podsumowanie. Mija pierwszy rok prezydentury Jarosława Ferenca

27 lutego 2017


365 DNI - PODSUMOWANIE PIERWSZEGO ROKU KADENCJI
PREZYDENTA MIASTA RADOMSKO JAROSŁAWA FERENCA

 

CO ZASTAŁEM?

 • Konieczność zwrotu nadpłaconego podatku od nieruchomości - kwota 8,3 mln złotych
 • Konieczność zwrotu kosztów budowy dróg na terenie obiektu handlowego
 • Błędnie wykonana diagnoza obszarów zdegradowanych w Gminnym Programie Rewitalizacji
 • Źle zarządzane spółki miejskie - m.in. przerost zatrudnienia i zła sytuacja finansowa
 • Uchybienia w projekcie termomodernizacji Zespołu Szkolno-Gimnazjalnego nr 4
 • Błędy w projekcie rewaloryzacji Parku Świętojańskiego

W kwietniu 2016 roku firma działająca na ŁSSE upomniała się o zwrot nadpłaty tytułem zawyżonej wysokości podatku od nieruchomości. Zawyżona kwota podatku wynikała z błędu, jaki popełniła firma przy wypełnianiu deklaracji podatkowej. Firma wnioskowała o zwrot 13 milionów zł nadpłaty. Miejscy urzędnicy przeliczyli kwotę i zaproponowali zwrot 8,3 milionów złotych. Propozycja ta została przyjęta przez firmę, a na moją prośbę nadpłacony podatek za lata 2012-2015 został zaliczony jako nadpłata na poczet przyszłych należności przez okres 7 lat.

Błędna diagnoza obszarów zdegradowanych w Gminnym Programie Rewitalizacji polegała na przeprowadzeniu jej jedynie na centrum miasta, natomiast diagnozą powinien zostać objęty obszar całego miasta. Wykonanie błędnej diagnozy skutkowało wadliwością proceduralną dokumentu, a co za tym idzie ubieganie się o środki na realizację stało mocno utrudnione, wręcz niemożliwe.

PGK było mocno zadłużone, spółka nie była w stanie pozyskać żadnych kredytów i myśleć o jakichkolwiek inwestycjach. Zatrudniono też zbyt wiele osób co przekładało się na zwiększone koszty utrzymania zakładu.
W trakcie realizacji  termomodernizacji ZSG nr 4 stwierdzono że konieczne jest wykonanie wielu prac  niezbędnych do prawidłowej realizacji inwestycji. Prace te obejmowały: naprawy ścian za grzejnikami oraz w miejscach przebiegu starej instalacji CO i WOD KAN, wymianę instalacji odgromowej, wymianę armatury sanitarnej w łazienkach, wymianę szafki gazowej, powiększenie otworu drzwi zewnętrznych, wymianę oświetlenia zewnętrznego budynku itp.  Całość kosztowała około 136 tysięcy zł.

W projekcie rewaloryzacji Parku Świętojańskiego nie uwzględniono różnicy poziomów brzegów Radomski, okazało się, że dwie kładki nad rzeką musiałyby posiadać schody. Rozwiązano ten problem poprzez podniesienie alei, by uniknąć konieczności budowy schodów. Podczas prac okazało się też, że upust wody ze stawu nie może zostać wyremontowany. Niezbędne było wykonanie go od podstaw. Wprowadzono zmiany w małej architekturze, wzmocniono wykonanie oraz wybrano wygodniejsze ławki.

Podczas prac okazało się też, że nie ma konieczności usunięcia wszystkich przeznaczonych do wycinki drzew, gdyż pięć z nich nie kolidowało z planami rewaloryzacji parku. Zmieniono tez konstrukcję pod alejami. Projekt zakładał betonowe wzmocnienie, które utrudniałoby wsiąkanie wody w grunt. Zamiast tego wykonano głębszą podbudowę oraz wyposażono ją w warstwę filtracyjną z piachu, która ułatwia wsiąkanie wody do gruntu.

DZIAŁANIA NAPRAWCZE

 • Emisja obligacji komunalnych na kwotę 11 mln złotych
 • Oszczędności poczynione w spółkach miejskich 
 • Dodatkowe prace za ponad 130 tys. złotych przy termomodernizacji ZSG nr 4 
 • Usunięcie wad projektowych w trakcie prac rewaloryzacyjnych w Parku Świętojańskim

Wyemitowano miejskie obligacje, które mają zastąpić planowany kredyt. Według analizy, jest to lepszy sposób na pokrycie deficytu w miejskim budżecie. Emisja obligacji jest nowym rozwiązaniem problemu deficytu w miejskiej kasie. Obligacje skierowane są do banków i instytucji. Pierwsza emisja obligacji opiewać będzie na kwotę 11 milionów złotych, a okres wykupu poszczególnych serii obligacji przewidziany jest w przedziale od 3 do 10 lat. Emisja obligacji jest narzędziem, które stosuje już wiele miast. Pozwoli to na odroczenie płatności, ponieważ w przypadku kredytu należy zacząć spłacać go praktycznie od razu. W przypadku obligacji spłata rozpocznie się dopiero po 3 latach.

W PGK zredukowano zatrudnienie oraz poczyniono oszczędności m.in. na zakupach bieżących – np. miale. Spółka skończyła z przekazywaniem darowizn na rzecz organizacji, stowarzyszeń, itp. Dodatkowo spółka nie płaci za projekty wielu niepotrzebnych koncepcji, lecz skupia się na kilku wybranych kierunkach rozwoju. Po roku PGK spłaciło kilka milionów złotych kredytu, wynik finansowy oraz wskaźniki wciąż się poprawiają. W TBS poprawiono organizację pracy oraz wzmocniono kontrolę co przełożyło się na zwiększenie wydajności pracy, a MPK po raz pierwszy wypracowało niewielki zysk.

LEPSZE MIEJSCA PRACY

 • Inwestycje w radomszczańskiej podstrefie ŁSSE
 • Rozbudowa istniejących zakładów
 • Uatrakcyjnianie strefy poprzez modernizację istniejącej infrastruktury
 • Negocjacje z zainteresowanymi inwestorami (potencjalnie nawet do 600 nowych miejsc pracy)
 • Powiększenie radomszczańskiej podstrefy Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej o nowe tereny inwestycyjne.

Jest przygotowana dokumentacja projektowa na uzbrojenie 25ha w rejonie ulicy Sucharskiego. Uzyskano pozwolenie na budowę zbiornika dla wód opadowych. Uatrakcyjniamy strefę poprzez modernizację istniejącej infrastruktury. W trakcie projektowania jest droga łącząca kompleks 25ha z ulicą Sucharskiego. Trwają prace projektowe wodociągu i kanalizacji. Będzie budowana droga o długości około 300 m dla 14,5 hektarów na terenie specjalnej strefy terenów - na przedłużeniu ulicy Geodetów.

Przez cały rok odbyło się wiele spotkań z nowymi inwestorami. Wiele ze spotkań będzie miało ciąg dalszy o ile Radomsko jako lokalizacja inwestycji będzie nadal brana pod uwagę. Np. w marcu spodziewamy się np. rozmów z producentem anten satelitarnych. Na rok 2017 planowana jest budowa cynkowni, obiektu 2 razy większego o istniejącego. Można przypuszczać, że przybędzie 50 - 100 nowych miejsc pracy.

Projekt Radomsko Mebluje

 • Udział w targach Meble Polska 2016
 • Podjęcie współpracy z Polską Izbą Mebli
 • Rejestracja w Portalu Promocji Exportu 
 • Udział w Mixerze Regionalnym - wrzesień 2016r. Łódź
 • Indywidualne spotkania z producentami mebli

Udział w targach oraz wydarzeniach związanych z branżą meblową sprawiło, że marka Meble z Radomska stała się rozpoznawalna i cieszy się wśród klientów dużym zaufaniem w odniesieniu do jakości produktów.

Działania zaplanowane w roku 2017 to m.in.
– udział w targach MEBLE POLSKA 2017 ( 14-17 marca 2017 r. Poznań)
– wydanie katalogu branży meblarskiej
– udział w Mixerze Regionalnym ( wrzesień 2017 r.)
– podjęcie współpracy z Polską Izbą Mebli
– rejestracja w Portalu Promocji Exportu
– podjęcie współpracy z Wydziałami Promocji Handlu i Inwestycji Ambasad RP
– podjęcie współpracy ze studiami projektowymi
– podjęcie współpracy z dystrybutorami, salonami meblowymi
w Polsce i za granicą.

Projekt Starter Radomsko
Z inicjatywy Centrum Nowoczesnych Inwestycji w Radomsku ruszył pionierski program wsparcia dla początkujących przedsiębiorców. Starter Radomsko jest innowacyjnym inkubatorem przedsiębiorczości budowanym etapowo i przy udziale lokalnej społeczności.

Program skierowany jest do biznesu lokalnego z sektora MŚP i młodych radomszczan, którzy dopiero poszukują własnej ścieżki kariery. Starter oferuje im wiedzę oraz inspirację pod postacią spotkań, treści online oraz wsparcie prawne, a w przyszłości również administracyjne.

- Chcemy zaszczepić kulturę przedsiębiorczości w młodych mieszkańcach miasta i zachęcić lokalne firmy do stosowania nowoczesnych rozwiązań online, a także do skorzystania z instrumentów wsparcia dla biznesu - podkresla prezydent Jarosław Ferenc.

W dłuższej perspektywie Starter ma zapewnić kompleksowe wsparcie w przełożeniu pomysłu biznesowego na działalność, w tym wsparcie administracyjne, prawne i finansowe. Planowane jest także stworzenie przestrzeni co-workingowej.
Odbyło się 6 spotkań z młodzieżą w radomszczańskich szkołach ponadgimnazjalnych oraz Pierwsze Spotkanie Inspiracyjne dla Młodych i Przedsiębiorczych. Zaplanowano też szkolenie dla młodzieży, które odbędzie się 2 marca oraz Pierwsze Spotkanie Inspiracyjne dla Lokalnego Biznesu już 28 lutego o 17.00 w MDK.

Realizacja projektu Starter Radomsko ma również na celu to, aby młodzież zobaczyła szansę realizację swoich celów biznesowych właśnie w Radomsku. Dziś nie ważna jest lokalizacja, Warszawa, Nowy Jork czy Radomsko, szanse na rozwój własnego biznesu są takie same, gdyż dzisiejsza przedsiębiorczość nie ma granic.

Centrum Nowoczesnych Inwestycji wspólnie z członkami Regionalnej Izby Przemysłowo Handlowej i Cechem Rzemieślników i Przedsiębiorców jest w trakcie tworzenia miejskiego programu wspierania przedsiębiorczości. Wśród nich są cykliczne spotkania z kierownictwem urzędu np. w formule śniadań, podczas  których poruszane byłyby bieżące problemy, ale także: inwestowanie w specjalnych strefach ekonomicznych, zwolnienie z podatku od nieruchomości de minimis, zatrudnianie cudzoziemców i inne nurtujące środowisko biznesowe tematy.

Ponadto przedsiębiorcy zgłaszają potrzebę utworzenia gospodarczej strony internetowej, co planowane jest jeszcze 2017 roku. Strona poświęcona byłaby wszystkiemu, co jest przydatne dla przedsiębiorców, szczególnie pokazywałaby tereny pod inwestycje, pokrycie planami zagospodarowania przestrzennego, zatrudnienie, wspólne inicjatywy miasta i przedsiębiorców np. wystawy, sympozja itp.

BEZPIECZNIE W RADOMSKU

Program „Zero tolerancji”

 • Kolejne kamery na placach zabaw i ulicach miasta - 25 proc. miasta objęte dozorem kamer
 • Przekazanie 577,5 tys. zł dla Policji na organizację pieszych patroli ponadnormatywnych i dodatkowe etaty dzielnicowych
 • 35 tys. zł na dofinansowanie nowego radiowozu dla służb prewencyjnych Policji – Szkolenia dla seniorów realizowane wspólnie z Policją

Obecnie na terenie miasta jest 26 kamer, które w większości usytuowane są w centrum miasta. Ważnym elementem było umieszczenie ich na placach zabaw i w parkach. Park Świętojański i Solidarności są pod obserwacją kamer. Nowo powstałe place zabaw jak i miejsca przeznaczone do rekreacji sportowej (wielorybek, plac zabaw przy ulicy Grodzkiej oraz skatepark i  rejon basenu) są pod całodobową obserwacją monitoringu miejskiego. Podpisano umowę z Komendantem Powiatowym Policji o dodatkowych służbach patrolowych. Policjanci będą patrolować w szczególności tereny miasta wskazane przez mieszkańców. Przede wszystkim będą to patrole piesze.
Wraz z Policją zostało przeprowadzone szkolenie dla seniorów, które miało na celu przybliżenie tematu bezpieczeństwa osób starszych. Wykład prowadzony przez policjantów oraz rozdanie ulotek z kompendium wiedzy jak dbać o swoje bezpieczeństwo rozpoczął cykl spotkań dla seniorów w naszym mieście.  
 
Sztab interwencyjny

 • Łatwy do zapamiętania całodobowy miejski telefon alarmowy – 44 681 00 00
 • Zgłoszenia od mieszkańców są kierowane przez sztab interwencyjny do odpowiednich jednostek miejskich lub służb porządkowych
 • Reaktywowanie numeru SiSMS
 • Na stronie internetowej www.radomsko.pl – tzw. pasek zagrożeń

Wprowadzono alarmowy, łatwy do zapamiętania całodobowy numer telefonu 44 681 00 00, pod który mieszkańcy miasta mogą zgłaszać interwencje. Pracownik Wydziału Bezpieczeństwa i Porządku przekazuje uzyskane informacje do odpowiednich służb. Numer alarmowy został przedstawiony mieszkańcom poprzez radomszczańskie media, na stronie internetowej miasta Radomska w portalach społecznościowych.

Zachęcamy mieszkańców miasta do korzystania z systemu powiadamiania drogą SMS
o zagrożeniach na terenie Radomska, dlatego reaktywowano ten system. Ostatnio mieszkańcy otrzymali informację o konieczności ponownej rejestracji w systemie.

Dla poprawy stanu bezpieczeństwa założono monitoring w urzędzie miasta. Pozwoliło to na odblokowanie 3 etatów pracowników, którzy mogą teraz wykonywać czynności służbowe na terenie miasta.

NOWE MIASTO

To inwestycje zrealizowane w Radomsku w czasie roku prezydentury. Nowe miasto to zrównoważony rozwój, to dostrzeganie potrzeb wszystkich mieszkańców Radomska, także tych mieszkających daleko od centrum. I ta mapa pokazuje, że nowe drogi, ciepłociągi, sieci wodno-kanalizacyjne, place zabaw, powstawały w całym mieście.  

Inwestycje w całym mieście.

 • Wybudowano 8 kilometrów dróg
 • 1,5 kilometra nowych chodników
 • 8,5 kilometra instalacji  wodno-kanalizacyjnych
 • 1,2 kilometra nowej sieci ciepłowniczej
 • 17 nowych kompletów latarni ulicznych na odcinku ponad 600 metrów  

Miasto buduje i modernizuje

 • Termomodernizacje budynków
 • Rewaloryzacja Parku Świętojańskiego
 • Inwestycje I edycji Budżetu Obywatelskiego. 
 • Prace modernizacyjne i wydłużenie godzin pracy schroniska dla bezdomnych zwierząt


Miasto buduje i modernizuje

 • Zakończono budowę wielofunkcyjnego parku przy „Wielorybku”
 • Muzeum: Remont dachu Zagrody Tatarskiej i modernizacja wystawy stałej „Z Dziejów Miasta Radomska”
 • Remont i przebudowa siedziby USC


Dla zdrowia mieszkańców

 • Radomsko przystąpiło do Programu Ograniczania Niskiej Emisji realizowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi
 • Modernizacja Zakładu Ciepłowniczego - 1,44 mln złotych kosztowały, m.in. inwestycje związane z ograniczeniem emisji spalin 
 • 432 tys. złotych - modernizacja Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych
 • 177 tys. złotych - modernizacja Oczyszczalni Ścieków
 • Wniosek o odwiert geotermalny


Program Ograniczania Niskiej Emisji realizowany przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi, do którego przystąpiło Radomsko ma na celu zmniejszenie emisji zanieczyszczeń, w szczególności pyłów PM 2,5, PM 10 oraz emisji CO2. Niestety w Radomsku występują znaczące przekroczenia dopuszczalnych i poziomów stężeń tych zanieczyszczeń. Miasto chce zachęcić, jak najwięcej mieszkańców, by skorzystali z programu, by unowocześnili domowe instalacje grzewcze. Program wdrażany będzie w latach 2017 i 2018. Budżet Programu dla całego województwa wynosi 22 mln złotych. Można uzyskać 40 proc. dofinansowania.
 
Dla wygody radomszczan

 • Parking dla klientów urzędu
 • Zakup 5 niskopodłogowych autobusów
 • Wyposażenie części autobusów w Wi-Fi oraz wejścia USB do smartfonów
 • Czytelny, skonsultowany z mieszkańcami, nowy rozkład jazdy autobusów MPK

Trwa wymiana części taboru MPK. Z bardziej przyjaznym rozkładem jazdy odnotowano kilkuprocentowy wzrost liczby pasażerów.

Parking dla klientów urzędu miasta - dotąd był on zajmowany przez pracowników urzędu. Osoby, które miały do załatwienia jakieś sprawy, musiały krążyć wokół budynku, by znaleźć miejsce parkingowe. Ta drobna zmiana pokazuje, że czasami nie potrzeba dużych bądź nawet żadnych nakładów finansowych, by usprawnić działanie instytucji  i ułatwić życie mieszkańcom. Podobnie ze zmianami na obiektach prowadzonych przez MOSiR.

Dla komfortu radomszczan

 • Poprawienie estetyki oraz jakości usług klientów na krytej pływalni
 • Bezpłatne lodowisko
 • Doświetlenie boiska przy ul. Kościuszki
 • Nieodpłatne udostępnianie obiektów sportowych MOSiR dla klubów sportowych
 • Nowa trybuna i ogrodzenie stadionu miejskiego

Zadania na najbliższe miesiące 

 • Termomodernizacja PSP nr 3 i 5
 • Remont budynku przy ulicy Fabianiego 24
 • Budowa budynku wielorodzinnego - ulica Sadowa
 • Budowa budynku socjalnego - ulica Św. Rozalii
 • Modernizacja instalacji CO i CWU w budynku przy ul. Prymasa Wyszyńskiego
 • Wymiana węzła cieplnego wraz z regulacją wewnętrznej instalacji CO we Wspólnocie przy ul. 11Listopada 11 D
 • Rozbudowa Publicznego Przedszkola nr 10
 • Opracowanie projektów na rozbudowę ulicy Spacerowej oraz rozbudowę ulicy Kraszewskiego i Świętej Rozalii
 • Opracowanie projektu nowego centrum rekreacji

Wiosną 2016 r. TBS złożył w BGK wniosek o udzielenie kredytu na budowę piątego budynku mieszkalnego przy ul. Sadowej. Bank, przeprowadzając procedury weryfikacyjne, 10 stycznia 2017 r. zawiadomił TBS o udzieleniu kredytu na budowę piątego budynku. Po rozstrzygnięciu przetargu, planuje się rozpoczęcie budowy w II kwartale 2017 r., a zakończenie inwestycji w połowie roku 2018.

Kolejna inwestycja to budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego z lokalami socjalnymi przy ul. Św. Rozalii 1 A z wykorzystaniem dofinansowania z Funduszu Dopłat Banku Gospodarstwa Krajowego. Dotychczasowe działania z wykorzystaniem Funduszu Dopłat, polegające na remontach istniejących budynków, poza ich odtworzeniem, poprawą estetyki miasta i warunków bytowych mieszkańców, nie przysparzały nowych mieszkań. Projektowany budynek składać się będzie z 18 lokali socjalnych, zlokalizowanych na 3 kondygnacjach. Budynek pod względem architektonicznym i funkcjonalnym będzie podobny do już istniejącego przy ul. Św. Rozalii 1B. Istotną różnicą będzie zastosowanie ogrzewania mieszkań kotłami na gaz ziemny, promując tym samym rozwiązania nowoczesne i ekologiczne. W przypadku zakwalifikowania wniosku przez BGK, w III kw. 2017 r. może nastąpić podpisanie umowy pomiędzy Bankiem a Miastem Radomsko. Równolegle w tych terminach może odbywać się procedura przetargowa na wybór wykonawcy robót budowlanych. Budowa budynku na przełomie 2017 i 18 r. Zakończenie budowy, odbiory i zasiedlenie planuje się na koniec 2018 r.

Miasta Radomsko przystępuje też do programu Mieszkanie+. Z uwagi na brak w zasobach Miasta Radomska gruntów możliwych do przekazania na cele mieszkaniowe związane z programem Mieszkanie+, Spółka TBS nawiązało kontakt z BGK Nieruchomości Sp. z o.o. w celu rozważenia możliwości zgłoszenia do tego programu gruntów należących do TBS. Po uzyskaniu informacji, że istnieje taka możliwość, w listopadzie 2016 r., spółka zgłosiła do udziału działkę zlokalizowaną przy ul. Starowiejskiej 3A o powierzchni 6174 m2 na której istnieje możliwość wybudowania dwóch budynków mieszkalnych z ok. 60 lokalami.  TBS pragnie doprowadzić do jak najszybszego podpisania Listu Intencyjnego pomiędzy Miastem Radomsko a BGK.

Galeria