Czekamy na głos NGO

29 sierpnia 2019


Informujemy, że rozpoczęto prace nad „Rocznym Programem Współpracy Miasta Radomsko z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020”.

Zapraszamy przedstawicieli organizacji pozarządowych i podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego (w tym również kluby sportowe), realizujących zadania publiczne na terenie Miasta Radomska i na rzecz mieszkańców miasta, do składania propozycji zadań priorytetowych i form współpracy pozafinansowej z samorządem Miasta Radomsko na rok 2020 w zakresie zadań publicznych wymienionych w art. 4 ust. 1 cytowanej ustawy, o ile zadania te są zadaniami własnymi gminy.

Propozycje zadań należy składać w terminie do 13 września br. osobiście w Biurze Podawczym Urzędu Miasta Radomsko, ul. Tysiąclecia 5, lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej lub elektronicznej na adres: cas@radomsko.pl (decyduje data wpływu do urzędu).

Formularz zgłoszeniowy dostępny jest na stronie www.bip.radomsko.pl w zakładce organizacje pozarządowe/formularze do wykorzystania oraz siedzibie Centrum Aktywności Społecznej Urzędu Miasta Radomska – budynek za Urzędem Miasta.

Zebrane propozycje posłużą przygotowaniu projektu Programu Współpracy Miasta Radomska z organizacjami pozarządowymi na rok 2020, który przed przedłożeniem pod obrady Rady Miejskiej w Radomsku zostanie poddany procesowi konsultacji zgodnie z zapisami Uchwały nr  LXIV/483/10 Rady Miejskiej Radomsko z dnia 12 października 2010 r.