Debiut obligacji Radomska na GPW

24 września 2019


1.jpg

W poniedziałek 23 września 2019 r. Miasto Radomsko zadebiutowało na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

Obligacje komunalne wyemitowane przez Radomsko są notowane w alternatywnym systemie obrotu Catalyst. Nasze miasto będzie 140. emitentem obligacji na rynku Catalyst oraz czwartym debiutantem na tym rynku w 2019 r.

W uroczystej sesji otwierającej notowania radomszczańskich obligacji uczestniczyli: prezydent Jarosław Ferenc oraz skarbnik Mariola Wypych, a także  członek Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie Piotr Borowski i przedstawiciele Banku PKO Bank Polski S.A., banku który obsługuje dla miasta emisję obligacji – kierownik Zespołu Transakcji Samorządowych Departamentu Finansowego Projektów Inwestycyjnych Marcin Święcicki oraz dyrektor Biura Sprzedaży Klienta Sektora Publicznego Mariusz Noch i starszy doradca Departamentu Klienta Korporacyjnego i Sektora Publicznego Anna Węgrzanowska.

Prezydent J. Ferenc przedstawił prezentację multimdialną promującą miasto, uzupełniając ją własnym komentarzem i dodatkowymi informacjami nt. walorów Radomska w kontekście bogatej przeszłości historycznej, ale przede wszystkim w aspekcie aktualnym, podkreślając atuty miasta w tym możliwości rozwoju kulturalnego i gospodarczego. Wskazał na korzystne położenie miasta i podkreślił szczególną rolę przemysłu meblarskiego, zarówno tego z tradycjami jak Fameg, jak i ponad kilkuset innych prywatnych zakładów funkcjonujących na radomszczańskim rynku meblarskim.

Obligacje wyemitowane przez Miasto Radomsko do obrotu giełdowego na rynku Catalyst, trafiły uchwałą Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z 18 września br. Zgodnie z postanowieniem Zarządu zostały wprowadzone 23 września br. do obrotu giełdowego na rynku równoległym. Są to obligacje na okaziciela, w sumie 30 000 obligacji, w tym:

– 10 000 obligacji serii D19, o wartości nominalnej 1000 zł każda, oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem „PL0035200019”, których wypłata odsetek odbywać się będzie co pół roku, a końcowy termin wykupu przewidzany jest na 25.11.2026 r.;

– 10 000 obligacji serii E19, o wartości nominalnej 1000 zł każda, oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem „PL0035200027”, których wypłata odsetek odbywać się będzie co pół roku, a końcowy termin wykupu przewidzany jest na 25.11.2029 r.;

– 10 000 obligacji serii F19, o wartości nominalnej 1000 zł każda, oznaczonych przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. kodem „PL0035200035”; których wypłata odsetek odbywać się będzie co pół roku, a końcowy termin wykupu przewidzany jest na 25.11.2032 r.

Oprocentowanie obligacji będzie zmienne, równe stawce WIBOR 6 M, powiększone o marżę dla inwestorów – 1,03%.

Celem emisji obligacji było pozyskanie dodatkowych środków finansowych i przeznaczenie ich na sfinansowanie zadań inwestycyjnychi, które miasto realizuje w 2019 r. w tym: budowa kompleksu obiektów sportowo-rekreacyjnych, wymiana taboru autobusów miejskich na pojazdy niskoemisyjne, rewitalizacja centrum Radomska, przebudowa ul. Reymonta czy termomodernizacja budynku Urzędu Miasta i przedszkola nr 2.


Galeria