Deklaracja

Przepisy ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach nakładają na właścicieli nieruchomości obowiązek złożenia deklaracji.

Obowiązek złożenia deklaracji dotyczy właścicieli nieruchomości, a także współwłaścicieli, użytkowników wieczystych, jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu oraz inne podmioty władające nieruchomościami.
Jeżeli nieruchomość jest zabudowana budynkami wielolokalowymi, w których ustanowiono odrębną własność lokali, obowiązki właściciela nieruchomości obciążają zarząd nieruchomością wspólną lub właścicieli lokali, jeżeli taki zarząd nie został wybrany.

Pierwszą deklarację właściciel nieruchomości jest zobowiązany złożyć w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danjej nieruchomości odpadów komunalnych.

W deklaracji wpisujemy liczbę wszystkich osób zamieszkujących daną nieruchomość.

W przypadku zaistnienia zmiany danych zawartych w deklaracji występuje obowiązek złożenia nowej deklaracji do 10. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana.

Deklarację można złożyć również w formie elektronicznej z wykorzystaniem interfejsu dostępnego na Platformie Elektronicznych Usług Publicznych PeUP

Pliki do pobrania